Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut Gimnazjum w Staroźrebach

 

 

STATUT

GIMNAZJUM

W STAROŹREBACH

 

 

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

     Gimnazjum jest trzyletnią szkołą publiczną , która kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami, uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

 

     Gimnazjum spełnia funkcję wychowawczą, kształcącą, opiekuńczą i kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, patriotycznego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju uczniów.

 

§ 3

 

     Gimnazjum mieści się w Staroźrebach przy ulicy Szkolnej 7.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Staroźreby. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 4

 

     Szkoła działa na podstawie Uchwały nr 41/IX/99 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 marca 1999 roku i ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. .nr 95 poz.425) i wydanych do niej przepisów wykonawczych oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

 

     Szkoła posługuje się pieczęciami:

-          małą okrągłą z napisem w otoku: Gimnazjum w Staroźrebach

-   podłużną  o treści Gimnazjum w Staroźrebach Gimnazjum ul. Szkolna 7.

 

 

§ 6

 

     Umożliwiając realizację obowiązku szkoła:

          1) zapewnia bezpłatne nauczanie w trzyletnim cyklu kształcenia,

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 7

 

1.        Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Człowieka oraz Konwencją o Prawach Dziecka.

2.        Celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci do dalszej nauki w szkołach ponad gimnazjalnych oraz do życia we współczesnym świecie,

3.        Kształcenie i wychowanie służby rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i Świata.

4.        Starając się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, szkoła przygotowuje się do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

§ 8

 

 1. Szkoła przekazuje uczniom podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie, problemach społecznych i ekonomicznych kraju, świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy – starając się zapewnić swoim absolwentom w szczególności:

·          potrzebę rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,

·          umiejętność kierowania się w postępowaniu uniwersalnymi zasadami etyki

·          wartościowe cechy woli i charakteru, jak godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość i obowiązkowość,

·          umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej ,korzystania z różnych źródeł informacji, dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów;

·          kształtowanie umiejętności komunikowania się i asertywności;

·          pielęgnowanie tradycji i szanowanie autorytetów;

·          promowanie zdrowego trybu życia;

·          kształtowanie zachowań proekologicznych;

·          doceniania znaczenia nauki i postępu technicznego;

 

·          umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, znajomość niektórych procesów technologicznych,

·          doświadczenia przygotowujące do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym

·          znajomość zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

1. Zapewniając wiedzę o kraju ojczystym, szkoła stara się zaszczepić swym

    wychowankom upodobanie do krajoznawstwa i turystyki.

2. Przygotowując do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoła organizuje

    wycieczki do teatrów, kin i muzeów.

 

§ 9

 

     Statutowe cele i zadania w szkole realizują nauczyciele wraz z uczniami oraz innymi pracownikami szkoły przy współudziale rodziców w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

 

·          umiejętność posługiwania się powszechnie  stosowanymi urządzeniami technicznymi, znajomość niektórych procesów technologicznych,

·          doświadczenia przygotowujące do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym

·          znajomość zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

1. Zapewniając wiedzę o kraju ojczystym, szkoła stara się zaszczepić swym

    wychowankom upodobanie do krajoznawstwa i turystyki.

2. Przygotowując do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoła organizuje

    wycieczki do teatrów, kin i muzeów.

  

§ 10

 

     Statutowe cele i zadania w szkole realizują nauczyciele wraz z uczniami oraz innymi pracownikami szkoły przy współudziale rodziców w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

 

§ 11

 

     Szkoła organizuje naukę religii, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 12

 

Zgodnie z odrębnymi przepisami szkoła zapewnia uczniom:

1)       pomoc psychologiczną i pedagogiczną ;

2) możliwość realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, w tym

także ukończenia szkoły w skróconym czasie.

    3) pomoc materialną w postaci doraźnych zapomóg, finansowania odpłatności      

        za drugie śniadanie z budżetu GOPS.

 

 

Rozdział III

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 13

    

1.        Organami Szkoły są :

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski

     2.  Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają

regulaminy swojej działalności ,które nie mogą być sprzeczne z przepi-

          sami prawa i niniejszym statutem. Regulaminy te są załącznikami do

statutu szkoły.

 

§ 14

 

     1. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

     2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

a)       kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły oraz pracą rady pedagogicznej.

b)       Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)       Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne

d)       podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,

e)       realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

f)        dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

g)       organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

h)       wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących

przepisów.

 

2.        Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole na-

uczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor, w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-

                        lom i innym pracownikom szkoły,

          c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wy-

        różnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasię-

        gnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

4. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Peda-

    gogiczna, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, a w szczególności:

    a) zapewnia  bieżący przepływ  informacji  między organami szkoły,

    b) uczestniczy  z głosem  doradczym w zebraniach   w/w  organów

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z

    przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor Szkoły

    niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty w Warszawie, który uchyla

    uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja

    Kuratora Oświaty jest ostateczna.

6. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez

    stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność

    wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej,

    wychowawczej i opiekuńczej szkoły, na wcześniej uzgodnionych warunkach.

 

 

§ 15

 

      Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a w szczególności:

1) kontroluje wykonanie przez rodziców ucznia obowiązku:

2) współdziała z rodzicami ucznia w zapewnieniu mu warunków    umożliwia-

     jących przygotowanie się do zajęć szkolnych,

3) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

 

 

§ 16

 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie

     oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 17

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej

     statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

   a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

   b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

   c) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów,

   d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedago-

        gicznych,

   e ustalenie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

        nauczycieli

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

    a) roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcy-

        jnych i pozalekcyjnych,

    b) projekt planu finansowego, a w szczególności propozycje dotyczące uzu-

        pełnienia pomocy dydaktycznych oraz poprawy warunków pracy uczniów

        i nauczycieli,

    c) projekty planów pracy Rady Rodziców w części dotyczącej prowadzenia

        działalności wspierającej realizację statutowych zadań szkoły w zakresie

        kształcenia ,wychowania i opieki,

d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

         wyróżnień,

    e)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

         i zajęć , w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian, a

    następnie przedstawia go do uchwalenia radzie pedagogicznej.

5. Nie rzadziej niż dwa razy w roku Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dy-

    rektora szkoły, wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o

    działalności szkoły.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego

    o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane  przed rozpoczęciem

    roku szkolnego, w każdym okresie w związku zatwierdzeniem wyników

    klasyfikowania i promowania uczniów. Zebrania mogą być organizowane

    na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu

    prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 18

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców

    uczniów. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami szkoły w

    realizacji jej statutowych zadań, a szczególności :

    a) może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami

        i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

    b) inicjuje i organizuje formy bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej

        działalności szkoły i poprawianiu warunków jej funkcjonowania ,

    c) organizuje działalność mającą  na celu podnoszenie kultury pedagogicznej

        wśród ogółu rodziców,

   d) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz prowadzi działa-

       lność w celu uzyskania środków finansowych z innych źródeł, które

       przeznacza na wspieranie działalności statutowej szkoły.

2. Zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców uczniów szkoły .

3. Zasady pracy Rady Rodziców, w tym pozyskania i wydatkowania  środ-

    ków finansowych, określa regulamin działalności.

4. Dyrektor szkoły ma prawo do:

    a) uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Rodziców,

    b) występowania z inicjatywą uchwał Rady Rodziców.

                                          

§ 19

 

1. W szkole Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły

    Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samo-

    rządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i po-

    wszechnym.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Peda-

    gogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko-

    ły, przede wszystkim dotyczących praw i obowiązków uczniów. Tryb przyj-

    mowania wniosków i opinii, kierowanych przez organy Samorządu Ucznio-

    wskiego, do których organów szkoły określa regulamin, o którym mowa

    w pkt.2.

4. Uczniowie szkoły mają prawo wyboru nauczyciela opiekuna Samorządu

    Uczniowskiego. Zasady dokonywania tego wyboru określa regulamin, o któ-

    rym mowa w pkt.2

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 20

 

     Czas trwania nauki w szkole wynosi 3 lata. Uczniowie są podzieleni na klasy, w których w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, według programów dopusz- czonych  do użytku szkolnego. Klasy dzielą na oddziały, których liczebność

określona jest w przepisach szczegółowych MEN.

 

§ 21

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku

    szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora

    najpóźniej do 30 kwietnia  każdego roku na podstawie planu nauczania oraz

    planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ pro-

    wadzący i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę uczniów w po-

    szczególnych klasach, liczba oddziałów, liczbę pracowników szkoły, łącznie

    z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć

    obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym

    kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowych ze środków

    przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 22

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Przerw  świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w spra-

wie organizacji roku szkolnego.

 

§ 23

 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydakty-

    cznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

    a) tygodniowy rozkład zajęć jest ustalany przez dyrektora szkoły z uwzglę-

        dnieniem podstawowych zasad higieny pracy umysłowej:

    b) konieczności zapewniania zastępstw za nieobecnych nauczycieli, przy

        czym bez zgody zainteresowanego nauczyciela liczba tzw. okienek nie

       może przekroczyć dwóch,

   c) pięciodniowego tygodnia pracy nauczycieli pełnozatrudnionych.

 

§ 24

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

    prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Przerwy lekcyjne są 10 – cio minutowe, z wyjątkiem przerwy trzeciej, która

    ma 15 minut.

  

§ 25

 

       Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych wa-

runków nauki i bezpieczeństwa oraz rodzaj i wymiar zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych prowadzonych poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych , międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów – ustala Dyrektor Szkoły na podstawie obowiązkowych przepisów, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę .

 

§ 26

 

       Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na podstawie umów zawartych między szkołą i uczelnią ( zakładem kształcenia nauczycieli). Umowa określa w szczególności zasady i źródła wynagradzania nauczycieli. Umowę zawiera Dyrektor  Szkoły, po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej. Za zgodą Dyrektora Szkoły i po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  umowy w sprawie praktyk mogą być zawierane przez poszczególnych nauczycieli.

 

§ 27

 

1. Realizacji celów dydaktyczno- wychowawczych szkoły doskonaleniu war-

    sztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród

    rodziców służy biblioteka szkolna .Prowadzi ona wypożyczanie zbiorów, na

    zasadach określonych w jej regulaminie. Jest także interdyscyplinarną praco-

    wnią szkolną i prowadzi czytelnię umożliwiającą zajęcia dydaktyczne, w

    szczególności z przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów ( w

    grupach lub oddziałach). Jej użytkownikami są uczniowie, nauczyciele, inni

    pracownicy szkoły i rodzice.

 

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany do tygodniowego planu

    zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

    i po ich zakończeniu.

                                                                                     

§ 28

 

1. W szkole działa świetlica szkolna przeznaczona dla uczniów oczekujących na

      rozpoczęcie zajęć szkolnych lub też na odjazd autobusu szkolnego.

2. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach wychowawczych, których licze-

    bność w zasadzie nie powinna być mniejsza niż 25 uczniów.

 

 

§ 29

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia drugiego śniadania.

2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców z możliwością nieodpła- tnego spożywania śniadań przez dzieci z rodzin najuboższych, za których

opłaty wnosi GOPS.

                                                 

§ 30

 

1. Dla uczniów mających trudności w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi

      organizowane są – w miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.

      Organizację tych zajęć proponują wychowawcy klas a zatwierdza dyrektor

    Szkoły .

2. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady

    udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli , rodziców i uczniów

    określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

3. Z tytułu zdarzeń losowych  lub szczególnych uwarunkowań rodzinnych

    szkoła – przy udziale instytucji i organizacji – stara się zapewnić im do-

    raźną pomoc materialną.

                                                                     

§ 31

 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dy-

    żury nauczycielskie .Harmonogram dyżurów ustala komisja rady pedagogi-

    cznej, przestrzegając następujących zasad:

 

    a) dyżury rozpoczynają się 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i  pełnione są w szatni i na korytarzach,

   b) w czasie przerw lekcyjnych na górnym i dolnym korytarzu pełnią dyżury

       nauczyciele wspólnie z nauczycielami jeden nauczyciel, a korytarzu dwóch

       nauczycieli, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają uczniowie w

       czasie przerw mogą przebywać na płycie od strony południowej, wtedy dy-

       żur pełni tam jeden z nauczycieli z dolnego korytarza.

 

2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego re-

    agowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić za-

    grożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować nauczycieli.

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele

    organizatorzy zapewniają sobie pomoc rodziców uczniów, aby na każde 10

    dzieci przypadała jedna dorosła osoba. Nie zmienia to zasady odpowiedzia-

    lności nauczycieli za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

 

                                                                                                                            

§ 32

 

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp.

opiekę nad uczniami oprócz nauczycieli mogą sprawować instruktorzy, z któ-

rymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 

§ 33

 

W czasie zajęć organizowanych przez samych uczniów jednego lub kilku od-

działów tej samej klasy, takich jak np.: ćwiczenia sportowe, oglądanie filmu

Video, itp. Opiekę nad uczniami na terenie szkoły może sprawować jeden ( lub

kilku) z rodziców wszystkich uczniów uczestniczących w tych zajęciach w formie pisemnego oświadczenia. Na zorganizowanie tego typu zajęć zgodę wy-

rażania dyrektor szkoły.

 

§ 34

 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczegółowej opiece wychowawczej

Jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

 

 

§ 35

 

Funkcję wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który - jeżeli

 

Nie zajdą szczególne okoliczności – może uczyć w tym oddziale w ciągu cyklu nauczania, tj. w klasie I- III.

  

§ 36

 

1. Rodzice uczniów każdego oddziału, a także uczniowie klas mogą wystąpić do

    Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie,

    wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez minimum 2/3 rodziców

    rodziców lub uczniów danego oddziału. Po otrzymaniu wniosku Dyrektor

    Szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

    wciągu 14 dni od otrzymania wniosku i poinformować zainteresowanych

    ozajętym stanowisku.

2. W przypadku, gdy uzasadnienie wniosku, o którym mowa w pkt.2 nie znajdu-

    je potwierdzenia w faktach, Dyrektor Szkoły; może wykazać wnioskodaw-

    com brak podstaw do prowadzenie postępowania wyjaśniającego i nie infor-

    mować wychowawcy o wpłynięciu wniosku.

 

                                                                                                                             

§ 37

 

Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do Statutu.

zasady klasyfikowania, promowania oraz wydawania świadectw regulują odrę-

bne przepisy MEN.

 

§ 38

 

Szkoła Podstawowa wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne a absol-

wentom świadectwo gimnazjum według wzorów ustalonych przez MEN

 

 

 

Rozdział V

 

Uczniowie

 

§ 39

 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, mieszkający w jej obwodzie, po ukończe-

   niu szkoły podstawowej.

  

§ 40

 

1. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko

      mieszka może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego po-

    za szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny

    w tej formie może otrzymać świadectwo  ukończenia poszczególnych klas

    szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów kla-

    syfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na ta-

    ką formę spełnienia obowiązku szkolnego.

 

2. Warunki nauki dziecka poza szkołą określone przez dyrektora w zezwoleniu:

    a) przedstawienie rodzicom i dziecku obowiązującego programu nauczania

        przedmiotów ogólnokształcących do realizacji na poziomie danej klasy;

    b) zobowiązanie rodziców do pełnej realizacji programu nauczania z poszcze-

        gólnych przedmiotów;

    c) sprawdzenie czy dziecko zrealizowało program nauczania na poziomie da-

        nej klasy poprzez wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacy-

        jnych z poszczególnych przedmiotów;

   d) w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z egzaminów klasyfikacy-

       jnych dziecko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą zobowiązani

    są do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu.

  

§ 41

 

1. W uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą uczęszczać także uczniowie

    mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może po-

    wodować istotnego pogorszenia warunków pracy szkoły.

2.  Dzieci pracowników oświaty, na wniosek ich rodziców są przyjmowani do   szkoły niezależnie od rejonizacji.

 

§ 42

 

1. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzy-

    mać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję w tym za-

    kresie podejmuje dyrektor szkoły na zasadach w odrębnych przepisach.

 

§ 43

 

1. Uczeń jest skreślany z listy uczniów szkoły z końcem roku szkolnego w tym

    roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

2. Uczeń, którego zachowanie w istotny sposób wpływa demoralizująco na in-

    nych uczniów, jest skreślany z listy uczniów po ukończeniu 15 lat życia i

    uzyskaniu decyzji kuratora oświaty o zwolnieniu ucznia z obowiązku szkol-

    nego.

3. Skreślenie z listy uczniów, o którym mowa w pkt.2 następuje na podstawie

    uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 44

 

Obowiązki i prawa ucznia Gimnazjum określone są w regulaminie ucznia, z którym każdy uczeń szkoły zapoznawany jest na początku roku szkolnego.

1. Uczeń ma prawo do:

    a) zapoznawania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

        w szczególności z obowiązującym go zakresem wiadomości i umiejętno-

        ści;

    b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami

        higieny pracy umysłowej;

    c) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony i

        poszanowania jego godności, ochrony przed wszelkimi formami przemocy

        fizycznej lub psychicznej;

    d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wycho-

        wania;

    e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących

        życia szkoły oraz wyznanej relugii, przy zachowaniu zasady, że nie na-

        rusza przy tym dobra innych osób;

    f) rozwijania swych zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyj-

       nych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą,

    g) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny oraz stosowania znanych

         mu kryteriów kontroli postępów w nauce i oceny jego zachowania zgodnie

         z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania;

     h) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów

         wiadomości ( klasówek) i takiego ich organizowania, aby nie było ich

         więcej niż jeden w danym dniu i trzy w tygodniu;

     i) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw

         świątecznych i ferii ( na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

     j) prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego w

         sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

     k) prawo odwołania się od jego zachowania w sytuacjach i na zasadach okre-

ślonych w szczegółowych kryteriach oceny zachowania ucznia, stanowią-

cych załącznik do statutu;

     l)  uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

    m) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej

i psychologicznej;

    n)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki i świetlicy, tak podczas zajęć lekcyjnych jak i po-

          zalekcyjnych;

    o) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych

         sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

    p)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzesza-

nie się w organizacjach działających w szkole.

 

2.  Uczeń ma obowiązek:

    a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności;

    b) regularnie uczęszczać do szkoły i nie spóźniać się na lekcje, aktywnie

        uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

    c) godnie reprezentować szkołę;

    d) podporządkować się regulaminom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

        pedagogicznej, organów samorządu uczniowskiego dotyczących spraw

        szkoły, w szczególności zaś dotyczącym:

    - korzystania z pracowni przedmiotowych , sali gimnastycznej, izb lekcyjnych

       i innych pomieszczeń szkoły,

    -  utrzymania porządku i czystości w szkole,

    -  korzystania z boiska szkolnego,

    -  bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych,

    -  zmieniania obuwia,

   e) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

        zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia wobec nich i ko-  

       legów;

   f) dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,

   g) w miarę swoich możliwości pomagać kolegom w nauce,

   h) chronić własne życie i zdrowie ( w szczególności wystrzegać się palenia

       tytoniu i picia alkoholu),przestrzegać zasad higieny,

 

    i) dbać o ład, porządek oraz minie szkolne własne i innych; w  przypadku

        wyrządzenia szkody powinien ją naprawić lub zrekompensować,

    j) przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności w szkole,

        zgodnie z obowiązującymi zasadami,

   k) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania według

       obowiązujących w szkole kryteriów jego oceny,

    l) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących

       przepisów prawa.

 

§ 45

 

1.Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróż-

   nienia:

   a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,

   b) pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły,

   c) nagrodę rzeczową.

 

§ 46

 

1. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać:

    a) świadectwo z wyróżnieniem,

    b) list pochwalny.

2. Kryteria otrzymania świadectwa z wyróżnieniem określają odrębne przepisy.

3. Uczeń kończący szkołę może otrzymać nagrodę Dyrektora Szkoły za wybitne

    osiągnięcia w nauce i działalności społecznej na terenia szkoły.

 

§ 47

 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz naruszenie po-

    rządku szkolnego uczeń może być ukarany:

   a) upomnieniem wychowawcy wobec klasy;

   b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

   c) upomnieniem lub naganą dyrektora wobec uczniów szkoły

   d) przeniesieniem do równoległej klasy

   e) przeniesieniem do innej szkoły,

Wymierzenie kar wymienionych w pkt. d) i e) następuje na podstawie uchwały

Rady Pedagogicznej.

2. O zastosowaniu kary wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

3. Za szczególnie rażące wykroczenia, które wobec dorosłych wiążą się z od-

    powiedzialnością karną, uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły, na

    podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4. W przypadku rażącego naruszenia porządku szkolnego, dyrektor szkoły wzy-

    wa rodziców ucznia do szkoły i zawieszenia go w prawach ucznia do czasu

   pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności wykroczenia i ewentualnego

   podjęcia decyzji przez  Radę Pedagogiczną. Zawieszenie w prawach ucznia

   nie powinno przekraczać dwóch tygodni.

 

 

Rozdział VI

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 48

 

 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą.

Przekazuje uczniom wiadomości zgodnie z obowiązującymi programami na-

czania .Szanuje godność ucznia i respektuje jego prawa. W szczególnosci:

·          Realizuje zadania wynikające z planu pracy- dydaktyczno- wychowa-

wczej szkoły,

·          Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań

·          Realizuje obowiązujący w szkole program nauczania,

·          Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

·          Odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy,

·          Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów,

·          Podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego w szkole i poza nią,

·          Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, wykorzystywanie literatury pomocniczej i popularnonaukowej oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,

·          Ocenia systematycznie pracę uczniów, kierując się obiektywizmem i sprawiedliwością, zaś na prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnia ustnie swoje oceny,

·          Stara się eliminować przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów,

·          Współpracuje z rodzicami w kształceniu i wychowaniu ich dzieci,

·          Systematycznie prowadzi dokumentację szkolną według obowiązujących zasad,

·          Realizuje zalecenia pohospitacyjne i powizytacyjne,

·          Bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizuje postanowienia i uchwały,

·          Współpracuje ze społecznymi organami szkoły i realizuje postanowienia podjęte w ramach ich kompetencji

·          Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

          Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

§ 49

 

1. Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły 

    Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem

    W rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych:

2. Wychowawca w szczególności :

    a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowa-

        nków;

    b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

        -  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące ze-

           spół,

        -  w klasach I- III ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do

           swojej dyspozycji;

     c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i

         koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także

         wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

     d) współpracuje z biblioteką szkolną w zakresie rozwijania i obserwacji czy-

          telnictwa wśród uczniów, pomaga w egzekwowaniu postanowień regula-

          minu biblioteki,

     e) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udziela informa-

          cji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów dzieci;

w tym celu:

- minimum jeden raz w m-cu jest do dyspozycji rodziców w godzinach

  ustalonych w planie pracy szkoły,

          - w miarę potrzeb organizuje indywidualne spotkania z rodzicami prze-

            gając zasady, że od faktu( przyczyny) będącego tematem rozmowy do

  jej odbycia nie powinno upłynąć więcej niż 7 dni;

      f) w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę rodzicom na zaniedbywanie

przez nich obowiązków wobec dziecka;

      g) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

      h) rozpoznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków;

      i) rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów, którzy

          wymagają szczególnej opieki i działań profilaktycznych przeciwdziałają-

          cych niedostosowaniu społecznemu;

      j) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków;

      k) otacza opieką dzieci specjalnej troski;

      l)  pomaga w organizacji i bierze udział w życiu kulturalnym klasy;

     m) systematycznie ocenia sytuację wychowawczą w klasie, podejmując sto-

 sowne działania wychowawcze;

      n) przedkłada sprawozdania z postępów klasy na posiedzeniach rady peda-

 gogicznej;

      o) systematycznie i terminowo prowadzi dokumentację klasy;

      p) jest odpowiedzialny za wyposażenie i estetykę powierzonej mu izby lek-

          cyjnej,

3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 50

 

1. Nauczyciel – bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim sta-

    nowisku pracy, dostosowując formy ich realizacji do wieku i rozwoju inte-

    lektualnego uczniów i środowiska, a w szczególności:

1) zgodnie z potrzebami czytelników i możliwości finansowymi szkoły gro-

    madzi zbiory biblioteki, dokonuje ich ewidencji oraz opracowania bibliote-

    cznego,

2) gromadzi i udostępnia czasopisma dziecięco – młodzieżowe, popularno -

    - naukowe i pedagogiczne oraz środki audio – wizualne ( płyty i slajdy, taśmy

    video i magnetofonowe);

3) systematycznie rozbudowuje i uzupełnia swój warsztat pracy, gromadząc

     specjalistyczny księgozbiór, pomoce dydaktyczne do przysposobienia biblio-

     tecznego oraz prowadząc kartotekę bibliograficzną, dotyczącą pracy bilblio-

     teki;  

4) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych do domu

     ( stosując wolny dostęp do półek), wypożyczeń na miejscu oraz wypożyczeń

    kompletów do pracowni przedmiotowych;

5) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów, związane z nauka szkolną i

     indywidualnymi ich zainteresowaniami;

6)  prowadzi indywidualne rozmowy na temat książek, zachęca do świadomego

     wyboru lektury i do jej planowania;

7)  udziela informacji bibliotecznych bibliograficznych i tekstowych, informuje

     o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych;

8)  prowadzi różne formy wizualnej informacji o książce i bibliotece, np. wy-

      stawki tematyczne i wystawki książek;

9)  prowadzi przysposobienie biblioteczne uczniów w formie pracy indywidu-

     alnej oraz grupowej ( zgodnie z tematyką ,, Programu przysposobienia czy-

     telniczego uczniów”)

10)udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej i wychowaw-

     czej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do

     samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia;

11)informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów w indywidualnych rozmo-

     wach i analizy stanu czytelnictwa prezentowane na posiedzeniach rady peda-

     gogicznej;

12) współdziała z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami w rozpoznawa-

      niu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć oraz określaniu przy-

      czyn ich trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu;

13) prowadzi zapis wypożyczeń, umożliwiający kontrolę obiegu materiałów

      bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów oraz statystykę okresową,

      służącą sprawozdawczości, ocenie pracy biblioteki i stanu czytelnictwa

      uczniów,

14) opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczy-

      cieli przedmiotów, wychowawców i zespołów samokształceniowych;

15) systematycznie konserwuje zbiory, stosując różne zabiegi, chroniące przed

      ich przedwczesnym zużyciem;

16) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc od-

      powiednią dokumentację;

2.   Wychowawca świetlicy wspiera realizację zadań dydaktycznych, wychowa-

      wczych i opiekuńczych szkoły w odniesieniu do najmłodszych uczniów, a

      w szczególności:

a) zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa,

b) dba o rozwój osobowości dziecka, zwracając szczególne zainteresowania i

     predyspozycje,

c) organizuje zajęcia wychowawcze stosując twórcze i nowoczesne metody

    pracy,

 

d) pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji;

e) dba o wyposażenie świetlicy umożliwiające prawidłową organizację zajęć i

zabaw, wnioskuje w sprawie jego wzbogacenia, troszczy się o estetykę pomie-

    szczeń świetlicy;

f) opiekuje się dziećmi w czasie spożywania przez nie śniadania na świetlicy

    szkolnej;

g) informuje o swych spostrzeżeniach dotyczących dziecka , jego rodziców i

    wychowawcę klasy;

h) prowadzi dokumentację zajęć grupy wychowawczej powierzonej jego opiece.

 

 

§ 51

 

     Zasady etyki zawodowej, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

wynagradzania, a także szczególne i obowiązki nauczycieli określają odrębne

przepisy.

 

§ 52

 

1.W szkole są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawo-

   wym zdaniem jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, jako instytucji

   publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

2.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne prze-

   pisy.

3.Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania uczniom

   szkoły przykładnej kultury osobistej i taktu. W szczególności niedopuszczalne

   jest obrażanie godności osobistej ucznia.

 

 

 Rozdział VII

 

Rodzice

 

§ 53

 

     Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową
Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i

wychowanie swych dzieci.

 

§ 54

 

      Do podstawowych obowiązków rodziców ( opiekunów) dziecka, wynikają-

cych z ustawowego obowiązku szkolnego, należy:

 

1. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

2. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

    szkolnych.

 

§ 55

 

     Zapewnienie spójnego oddziaływania rodziców i szkoły na dziecko - ucznia

szkoły wymaga współpracy rodziców ze szkołą, w której rodzice mają prawo do

1) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wiadomości i umiejętności

    przewidywanych do opanowania w danej klasie a także wymaganiami i spe-

    cyficznymi metodami nauczania nauczycieli poszczególnych przedmiotów

2) zapoznania się z planami pracy szkoły i wychowawcy klasy, do której uczę-

    szcza dziecko, a także zgłaszania własnych propozycji i wniosków do tych

    planów;

3) Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

4) Zapoznanie się ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania ucznia

5) Możliwości uzyskania co najmniej raz w miesiącu informacji o bieżących

    postępach ucznia, a także niezwłocznej informacji o znaczących trudnościach

    w nauce lub niewłaściwym zachowaniu;

6) Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu przyczyn i tru-

    dności wychowawczych i w nauce oraz doborze metod udzielania dziecku

    pomocy;

7) usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole spowodowanej chorobą do 3

    dni lub innymi poważnymi przyczynami;

8) występowania z wnioskami dot. Egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzają-

     cego, ustalenia indywidualnego programu lub toku nauki, a także innych 

   spraw swego dziecka.  

 

§ 56

 

     Do podstawowych obowiązków rodziców należą:

1 Kształtowanie atmosfery rzetelnej nauki,  zapewnienie  dziecku  właściwych

    wzorów postępowania w zgodności z podstawowymi normami etycznymi, a

    w szczególności aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów wycho-

    wawczych i trudności w nauce;

2. Udział  w  wywiadówkach  i  innych   zebraniach  rodziców organizowanych

    przez szkołę, a także niezwłoczne reagowanie na prośby nauczycieli o indy-

    widualną rozmowę a sprawie ucznia;

3. Zapewnienie dziecku usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkol-

    nych;

4. Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na przejawy niewłaściwego za-

    chowania uczniów w szkole i poza jej terenem, niezwłocznie sygnalizować

    dyrekcji szkoły lub wychowawcy zachowań uczniów świadczących o moż-

    liwości wystąpienia indywidualnych lub grupowych niedostosowań społe-

    cznych.

 

§ 57

 

 

    W miarę swych umiejętności i możliwości rodzice obowiązani są:

1. Wspierać proces nauczania i wychowania oraz wzbogacać go np.przez:

    a) udział w niektórych zajęciach szkolnych, wycieczkach, projekcjach filmo-

        wych, imprezach klasowych i szkolnych,

    b) prowadzenie – w uzgodnieniu z nauczycielem -  zajęć lekcyjnych lub wy-

        chowaczych na wybrane specjalistyczne tematy ,

    c) prowadzenie lub udzielanie pomocy nauczycielom w prowadzeniu specjali-

        stycznych kół zainteresowań ,

   d)  pełnienie dyżurów opiekuńczych w czasie zajęć organizowanych przez sa-

        mych uczniów, po wyrażeniu na to zgody przez rodziców wszystkich ucz-

        niów,  uczestniczących w tych zajęciach:

2. Troszczyć się o dobre imię szkoły.

3. Dbać o materialne warunki funkcjonowania szkoły oraz wskazywać i wyko-

    rzystywać możliwości ich poprawiania.

 

 

§ 58

Rodzice obowiązani są respektować uchwały rady rodziców podjęte w ramach

ich kompetencji stanowiących.

 

 

Rozdział VIII

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły

 

§ 59

 

     Szkoła jest samodzielnie bilansującą jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 60

 

     Dyrektor Szkoły administruje powierzonym mu majątkiem, odpowiada za jego właściwe zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.

 

§ 61

 

     W celu zapewnienia obsługi administracyjno -  gospodarczej zatrudnia pracowników administracji i obsługi na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 62

 

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społecz-

    ności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych usta-

    la się następujące zasady:

    a) rodzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole na pierwszych zebraniach

    b) nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje pełen tekst statutu

        przy podpisywaniu umowy o pracę,

3. Statut szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim i

    u Dyrektora szkoły i jest udostępniony wszystkim zainteresowanym osobom.

 

§ 63

 

     Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzone w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

O zmiany w Statucie szkoły mogą występować organy szkoły.

 

§ 64

 

Integralną część Statutu stanowią załączniki:

 

1. Regulamin rady Pedagogicznej

2. Regulamin Rady Rodziców

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

4. Plan pracy wychowawczej

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

6. Regulamin Ucznia

7. Regulamin biblioteki szkolnej

 

 
informacje udostępnił:URZĄD GMINY STAROŻREBY
data udostępnienia: 2004-05-13 08:25:04
ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2007-03-15 10:03:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205182