Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach

STATUT

 

Gminnej   Biblioteki Publicznej  w Staroźrebach

 

                           I.      Przepisy ogólne

 

Gminna Biblioteka  Publiczna  w Staroźrebach  zwana dalej  „Biblioteką ”  działa na podstawie :

1.       Ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach  ( Dz. U.  nr. 85 , poz. 539 ).

2.       Ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  terytorialnym ( Dz. U. nr. 16 ) poz. 95 , nr. 34 poz. 199 i nr.43 poz. 253 ).

3.       Ustawy z dnia  10 maja  1990r.  _ przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie  terytorialnym  i ustawę  o pracownikach samorządowych  ( Dz. U.  nr . 32 poz. 191 i nr . 43 poz. 253 ).

4.       Ustawy z dnia  17 maja 1990r.  o podziale  zadań i kompetencji  określonych  w ustawach  szczegółowych  pomiędzy  organy gminy  a  organy  administracji  rządowej  oraz o zmianie  niektórych ustaw  ( Dz. U.   nr . 32 poz.  198 i nr.  43 poz. 253).

5.       Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( Dz. U. nr. 110 poz. 721 z 1997r. tekst jednolity )

6.       Niniejszego statutu

 

§ 1 .

 

Biblioteka  jest gminną jednostką  organizacyjną  kultury  działającą  w obrębie   krajowej sieci   bibliotecznej .

 

                                                      § 2.

 

Siedzibą  Biblioteki  jest  Gmina Staroźreby  a terenem jej działania obszar gminy Staroźreby . 

 

§ 3.

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd  Gminy .

 

§ 4 .

 

Biblioteka korzysta  z pomocy fachowej  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej .

 

§ 5.

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej  zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu .

 

                          II.       Cele i zadania biblioteki

 

§ 6 .

Biblioteka służy  zaspokajaniu i rozwijaniu  potrzeb  czytelniczych  społeczeństwa  oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury .

 

§ 7.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki  należy :

1.       Gromadzenie, opracowywanie  materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem  materiałów  dotyczących  własnego regionu .

2.       Udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie  do domu oraz  prowadzenie  wypożyczeń  międzybibliotecznych .

3.       Organizowanie  czytelnictwa  i udostępnianie  materiałów  bibliotecznych  ludziom niepełnosprawnym, organizowanie  obsługi  bibliotecznej  pacjentów w szpitalach .

4.       Prowadzenie  działalności  informacyjno-bibliograficznej.

5.       Współpraca  z bibliotekami  innych sieci , instytucjami  upowszechniania  kultury , organizacjami  i towarzystwami  w rozwijaniu  i zaspokajaniu  potrzeb oświatowych  i kulturalnych  społeczeństwa .

6.       Udzielanie  bibliotekom  zakładowym  i szpitalnym  pomocy fachowej .

7.       Doskonalenia  form i metod pracy bibliotecznej .

     

                                             § 8.

 

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska  lokalnego .

 

                        III.      Organy  biblioteki , organizacja , pracownicy .

 

§ 9.

 

Na czele Biblioteki  stoi kierownik  który kieruje  jej działalnością  , reprezentuje  Bibliotekę  na zewnątrz  i jest za nią odpowiedzialny . Kierownik powołuje i odwołuje  Zarząd Gminy  Staroźreby .

 

§ 10 .

 

W bibliotece  zatrudnia się pracowników  działalności podstawowej , administracyjnej  oraz  obsługi . W  miarę  potrzeby   w Bibliotece  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  z różnych  dziedzin  związanych  z działalnością  Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia  kierownik Biblioteki .

 

§ 11.

 

Kierownik i pracownicy  Biblioteki  powinni posiadać  odpowiednie  do zajmowanych stanowisk  kwalifikacje  określone  w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki .

 

§ 12.

 

Biblioteka  może prowadzić  wypożyczalnie , czytelnie , oddziały  dla dzieci , filie  biblioteczne , punkty biblioteczne  oraz inne formy zbiorów bibliotecznych .

 

§ 13 .

 

Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki  oraz zakres działania  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  ustala  kierownik  w regulaminie  organizacyjnym.

 

§ 14.

 

Przy Bibliotece , jej finansowania mogą działać  koła przyjaciół  biblioteki, rady społeczne  powołane  na podstawie obowiązujących przepisów prawnych .

 

                        IV.      Gospodarka finansowa biblioteki .

 

                                                      § 15.

 

Biblioteka jest finansowana  z budżetu gminy, z dochodów  własnych i innych źródeł .

 

§ 16.

 

Biblioteka  prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach  obowiązujących  zakłady budżetowe.

 

§ 17.

 

Biblioteka może  prowadzić   działalność  gospodarczą  według  zasad określonych  odrębnymi przepisami . Dochód  z tej działalności  przeznaczony jest na cele statutowe  Biblioteki .

 

§ 18.

 

Podstawą gospodarki finansowej  Biblioteki  jest roczny plan finansowy .

 

§ 19.

 

Zmiany w statucie mogą  być dokonane w trybie określonym  dla jego nadania .

 
informacje udostępnił:URZĄD GMINY STAROŻREBY
data udostępnienia: 2005-08-26 14:06:29
ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2006-03-09 11:45:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205182