Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Regulamin Organizacyjny

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem Organizacyjnym” ustala szczegółową strukturę Urzędu Gminy i zasady jego funkcjonowania a w szczególności:

1.       Zasady wykonywania funkcji kierowniczych, podział zadań pomiędzy Wójtem a Sekretarzem Gminy, w tym zakres spraw zastrzeżonych dla Wójta.

2.       Zakres obowiązków pracowników Urzędu wobec Rady Gminy zwanej dalej „Radą Gminy”, jej Komisji oraz radnych.

3.       Referaty wchodzące w skład Urzędu,  ich   wewnętrzną strukturę oraz samodzielne stanowiska pracy.

4.       Zasady działania referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

5.       Postanowienia ogólne .

6.       Tryb pracy Urzędu a w szczególności :

Ø       określenie czasu pracy,

Ø       obsługa interesantów,

Ø       obowiązki pracownika i zakładu pracy,

Ø       dyscyplina pracy,

Ø       urlopy,

Ø       nagrody i wyróżnienia,

Ø       kary za naruszenie dyscypliny i porządku,

Ø       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ø       obieg korespondencji,

Ø       narady i telekonferencje,

Ø       zamawianie, przechowywanie i używanie pieczęci urzędowych.

7.       Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych.

8.       Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.

9.       Organizacja działalności kontrolnej.

10.    Zasady planowania pracy w Urzędzie.

11.    Zasady podpisywania pism i decyzji.

12.    Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 2.

Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje działania :

1.       Własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2.       Zlecone przez organ administracji rządowej.

3.       Wynikające z innych ustaw szczególnych.

Urząd działa na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, Statutu

Gminy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1.       Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Staroźreby.

2.       Na zewnątrz budynku w którym mieści się Urząd umieszcza się w widocznym miejscu tablicę z oznaczeniem Urzędu oraz Godłem Państwowym.

3.       Wewnątrz budynku umieszcza się tablicę informacyjną wskazującą pełne oznaczenie poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz oznaczenie numerów pomieszczeń w których one się mieszczą

ROZDZIAŁ  II

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WÓJTEM A SEKRETARZEM GMINY W TYM ZAKRES SPRAW ZASTRZEŻONYCH DLA WÓJTA

§ 4. 

1.       Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy.

2.       Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, kontroluje działalność referatów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu realizujących te zadania.

3.       Wójt kieruje pracą Urzędu Gminy oraz zapewnia w szczególności :

Ø       skuteczne  wypełnienie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji obsługi obywateli oraz służb publicznych,

Ø       inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych,

Ø       utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii obywateli,

Ø       wnikliwe i terminowe załatwianie i rozpatrywanie skarg, wniosków i listów oraz innych sygnałów od ludności,

Ø        opracowywanie i przedstawianie Radzie  Gminy, jej organom, projektów, planów, programów, informacji, analiz oraz sprawozdań z realizacji  i odpowiedzi na wnioski radnych,

Ø       wykonywanie uchwał Rady Gminy,

Ø       prowadzenie aktywnej polityki kadrowej w Urzędzie oraz doskonalenie kadr kierowniczych,

Ø       sprawowanie kontroli i egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,

Ø       określenie zasad wykonywania zadań w Urzędzie oraz form i metod pracy jednostek organizacyjnych Urzędu,

Ø       zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

Ø       wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

Ø        kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

Ø       reprezentowanie Gminy w organizacjach publiczno – prawnych oraz w kołach i stowarzyszeniach Gminy,

Ø       podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów publicznych.

 

4.       Wójt  wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych :

Ø       dokonuje zatrudnienia  i zwolnienia pracowników w ramach stosunku pracy na podstawie :

-          powołania ( Sekretarz i Skarbnik ),

-          mianowania  ( Kierownicy Referatów i osoby wskazane przez Wójta, po uzyskaniu pozytywnej oceny),

-          umowy o pracę ( pozostali pracownicy).

Ø       wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych,

Ø       rozpatruje odwołania od nałożonych na pracowników samorządowych kar porządkowych w postaci upomnienia,

Ø       wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,

Ø       może zawiesić pracownika samorządowego mianowanego w pełnieniu obowiązków na czas nie przekraczający 3 miesięcy, jeżeli przeciw takiemu pracownikowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

5.       Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.        

6.       Wójt i Sekretarz Gminy nadzoruje referaty i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z podziałem zadań i kompetencji między Wójtem a Sekretarzem Gminy .

7.       Udziela informacji dla mediów.

8.       W razie niemożności wykonywania zadań przez Wójta, obowiązki jego pełni Sekretarz Gminy w czasie ich nieobecności Skarbnik Gminy.

9.       Do właściwości Wójta w zakresie zadań administracji rządowej należy realizacja powierzonych mu kompetencji związanych z :

Ø       obronnością kraju,

Ø       przeciwdziałaniem  zagrożeniu klęskami żywiołowymi oraz usuwaniem skutków tych klęsk,

§ 5. 

Wójt za pośrednictwem Sekretarza Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz warunki jego działalności a także organizuje pracę biurową w Urzędzie.

2. Sekretarz  Gminy kieruje Urzędem Gminy w imieniu Wójta, a w szczególności :

a)  zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu,

b)  zapewnia sprawne kierowanie i prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu,

c)  prowadzi racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac,

d)  prowadzi sprawy planowania pracy, kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej sprawowanej przez Urząd,

e)   nadzoruje i rozlicza dyscyplinę pracy w Urzędzie,

f)    zapewnia prawidłową obsługę interesantów przez Urząd w tym przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie  skarg , wniosków i listów,

g)  zabezpiecza podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

h)  prowadzi nadzór i koordynację nad realizacją wniosków i zarządzeń,

i)    prowadzi sprawy zaopatrzenia Urzędu w odpowiednie pieczęcie.

3.       Prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta kierując się Jego wskazówkami i poleceniami  w zakresie :

a)    ochrony zdrowia  i opieki społecznej,

b)    oświaty , w tym przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,

c)     kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

§ 6. 

Do wyłącznej kompetencji Wójta należą :

1.       Całość spraw związanych z obronnością kraju.

2.       Sprawy wojskowe.

3.       Realizacja uchwał Rady Gminy związanych z przygotowaniem i realizacją budownictwa mieszkaniowego, gospodarczego oraz obrotem ziemią.

4.       Podejmowanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji.

5.       Sprawy kadrowe.

6.       Gospodarowanie mieniem komunalnym.

ROZDZIAŁ  III 

ZAKRES OBOWIAZKÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU , WOBEC RADY GMINY, JEJ KOMISJI, WÓJTA ORAZ RADNYCH

§ 7. 

1.       Kierownicy referatów oraz jednostek podporządkowanych Radzie Gminy odpowiadają za jakość oraz odpowiednie i terminowe opracowanie materiałów przeznaczonych do rozpatrywania na sesjach i Komisjach Rady Gminy.

2.       Za ostateczną redakcję materiałów opracowanych przez kilka jednostek odpowiada Sekretarz Gminy.

3.       Właściwa jednostka  przygotowuje materiały w nakładzie określonym przez stanowisko pracy d / s  obsługi Rady Gminy.

§ 8. 

Uchwały i zarządzenia  Rady Gminy i Wójta oraz wnioski radnych ewidencjonuje stanowisko pracy d /s obsługi Rady Gminy, które przekazuje Sekretarzowi Gminy.

§ 9. 

1.       Sekretarz Gminy w ciągu 7 dni od otrzymania uchwały, zarządzenia i wniosku wyznacza :

Ø       Koordynatora nadzorującego całokształt prac wdrożeniowo realizacyjnych i kontrolnych uchwał, zarządzeń i wniosków oraz określa sposób i termin ich wykonania.

Ø       Koordynator nadzoruje realizację zadań wynikających z uchwały, zarządzenia, wniosku, przestrzegając terminów i przedkłada w określonych terminach przez Radę Gminy lub Wójta, informację o realizacji tych zadań.

Ø       Informuje Wójta o realizacji zadań wynikających z uchwały, zarządzenia, wniosku. Informację o sposobie realizacji uchwał, zarządzeń i wniosków Sekretarz przedstawia Wójtowi w terminach przez niego ustalonych.

ROZDZIAŁ  IV

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  URZĘDU

§ 10.

1.       W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :

a)       referat finansowy w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy :

Ø       skarbnik gminy – kierownik referatu,

Ø       stanowisko pracy d / s księgowości podatkowej,

Ø       stanowisko pracy d / s księgowości budżetowej,

Ø       stanowisko pracy d /s wymiaru podatków i opłat,

Ø       stanowisko pracy d /s działalności gospodarczej.

b)       referat spraw organizacyjnych i obywatelskich w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy :

Ø       kierownik referatu – stanowisko pracy d /s organizacyjnych i kadr,

Ø       stanowisko pracy d /s wojskowych i ewidencji ludności,

Ø       stanowisko pracy d / s obsługi Rady Gminy.

c)       referat rolnictwa i gospodarki komunalnej w skład którego wchodzą następujące         stanowiska :

Ø       kierownik referatu – stanowisko pracy d /s produkcji zwierzęcej,

Ø       stanowisko pracy d /s produkcji roślinnej i leśnictwa,

Ø       stanowisko pracy d / s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

Ø       stanowisko pracy d /s gospodarki rolnej i wodnej,

d)       samodzielne stanowisko d /s obronnych i OC Gminy,

e)       kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

f)         pełnomocnik d / s ochrony informacji niejawnych,

g)       radca prawny ½ etatu,

h)       pracownicy obsługi – 2 etaty.

§ 11. 

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :

1.       Wójt,

2.       Sekretarz Gminy,

3.       Skarbnik, pełniący jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowego,

4.       Kierownik referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich,

5.       Kierownik referatu rolnictwa i gospodarki komunalnej,

6.       Kierownik USC.

§ 12. 

Referaty i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy zgodnie z realizacją zadań i kompetencjami Wójta.

§ 13.

1.       Do obowiązków kierownika referatu należy :

Ø       kierowanie całokształtem referatu – zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady Gminy i Wójta,

Ø       ustalenie planów pracy w referacie i zapewnienie ich realizacji,

Ø        nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań i załatwieniem spraw przez pracowników referatu,

Ø       organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków,

Ø       prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi,

      realizującymi zadania dotyczące zakresu działania referatu.

2.       Obowiązki wymienione w ust. 1 kierownicy realizują osobiście, a w czasie nieobecności kierownika referatu z powodu choroby lub innych przyczyn, funkcję tę pełni wyznaczony przez Wójta jeden z pracowników referatu.

§ 14. 

Sekretarz Gminy przy pomocy kierownika referatu , kierując się względami racjonalnej organizacji pracy , dokonuje szczegółowego podziału czynności pomiędzy poszczególnych pracowników . W zakresie czynności obok obowiązków należy określić  zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika oraz zasady zastępstw  w czasie nieobecności.

Sekretarz Gminy oraz kierownicy referatów odpowiadają przed  Wójtem za realizację swoich zadań i kompetencji , organizują skuteczność pracy Urzędu , referatu i samodzielnych stanowisk  pracy oraz odpowiadają za wykonanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

§ 15.

Zakres czynności referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

1.       Do wspólnych zadań referatów i innych jednostek organizacyjnych należy w szczególności  ; 

1.       koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy,             

2.       zapewnienie  właściwej i terminowej realizacji zadań,

3.       współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej,

4.       współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy,

5.       rozpatrywanie skarg , wniosków i listów ludności w/ g właściwości ,

6.       opracowywanie propozycji do projektów programów rozwoju w zakresie swego działania,

7.       opracowywanie okresowych ocen , analiz ,informacji i sprawozdań,

8.       przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej organów,

9.       prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz przygotowywanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,

10.    rozpatrywanie wniosków radnych,

11.    przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

12.    prowadzenie zbiorów aktów prawnych dotyczących zakresu działania referatu, stanowiska pracy,

13.    reagowanie na krytykę prasową , radiową i telewizyjną oraz wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy referatu, stanowiska pracy,

14.    realizacja ustawy o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U.Nr.72 z 2002 r. poz.664 z póź. zm.),

15.    realizacja ustawy z 29 VIII 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 z 1997 poz. 883  z póź. zm.),

16.    realizacja ustawy z  22 I  1999 r o ochronie informacji  niejawnych ( Dz. U. Nr 11 z 1999 poz 95 z póź. zm. ),

17.    realizacja ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej        ( Dz.U.Nr.112 poz.1198).

§16.

Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy  :

I.           Do zadań  referatu finansowego należy:

1.     opracowywanie projektu budżetu Rady Gminy i szczegółowego podziału dochodów i    wydatków tego budżetu,

2.     opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań, 

3.     opracowywanie planów finansowania zadań inwestycji i kapitalnych remontów, jednostek budżetowych,

4.     opracowywanie projektów planów funduszy celowych i środków jednostek budżetowych,

5.     nadzorowanie realizacji planów finansowych jednostek budżetowych podporządkowanych Radzie Gminy i planów funduszy celowych oraz ustalenie wskaźników do zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych;

6.     zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu Rady Gminy,

7.     czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach i     oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów a wydatków budżetowych,

8.     dokonywanie zmian w budżecie w granicach udzielonych upoważnień,

9.     dokonywanie określonych analiz z wykonania budżetu Rady Gminy i opracowywanie     odpowiednich materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Wójta.

10.    prowadzenie kontroli gospodarki finansowej i gospodarczej powiązanej z budżetem Rady Gminy jednostek budżetowych,

11.    kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek budżetowych ,

12.    analiza obciążeń finansowych ludności,

13.    ocena skuteczności polityki podatkowej i kredytowej,

14.    naliczanie i pobieranie podatku, opłat i innych należności określonych odrębnymi przepisami a także organizowanie i nadzór inkasa tych należności, kontrola powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru.

15.    przyjmowanie i opiniowanie podań dotyczących ulg oraz umorzeń  należności finansowych,

16.    inicjowanie wniosków w sprawie prowadzenia lub ustalenia wysokości niektórych podatków i opłat zastrzeżonych do właściwości Rady Gminy i Wójta,

17.    współdziałanie z innymi  instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką gospodarki nieuspołecznionej lub powołanymi do walki z przestępczością gospodarczą,

18.    dokonywanie analizy stanu zaległości  podatków i opłat oraz opracowywanie planu ich likwidacji,

19.    dokonywanie analiz wykonania dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz podejmowania odpowiednich działań wynikających z tej analizy,

20.    prowadzenie księgowości podatkowej,

21.    wyjaśnianie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej,

22.    prowadzenie obsługi finansowej i księgowej Urzędu, Rady Gminy i funduszy specjalnych,

23.    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej , ksiąg i kartotek przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie ich zgodnie z przepisami określającymi zadania Skarbnika Gminy,

24.    opracowywanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

25.    bieżąca kontrola realizacji zadań planowanych oraz opracowywania rocznych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu i przedstawienie ich Radzie Gminy,

26.    prowadzenie obsługi kasowej w Urzędzie – podejmowanie gotówki z banku i odprowadzanie nadwyżek kasowych, dokonywanie wypłat,

27.    zakup znaczków skarbowych oraz ich sprzedaż,

28.    prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania ( zakup, ewidencja, wydawanie i rozliczanie zużycia),

29.    współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

30.    wydawanie zaświadczeń,

31.    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

32.    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia,

33.    wydawanie zezwoleń na zabawy ,

34.    współdziałanie z organami kontroli państwowej i społecznej w zakresie prawidłowości pracy i funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

35.    wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych, w Statucie Gminy oraz zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza Gminy jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Przy oznakowaniu pism używa się symboli „Fn”.

II.          Do zadań referatu spraw organizacyjnych i obywatelskich należy :

1.       zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp i p.poż,

2.       prowadzenie kancelarii,                        

3.       organizacyjne prowadzenie Sesji Rady, uroczystości państwowych, obsługa delegacji zagranicznych oraz spraw związanych z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych dla Wójta,

4.        obsługa techniczno – biurowa narad i zebrań organizowanych przez Radę Gminy i Wójta,

5.       nadzorowanie utrzymania czystości biurowych i posesji Urzędu,

6.       obsługa kserokopiarki, fax ,

7.       prowadzenie i aktualizacja rejestrów , przepisów prawnych wydawanych przez organy oraz prowadzenie ewidencji aktów prawnych,

8.       wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,

9.       opracowywanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Wójta, Rady Gminy i jej organów,

10.    podejmowanie w zakresie zleconym przez Wójta czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady Gminy i jej organów z organizacjami społeczno – politycznymi i samorządowymi,

11.    organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę Gminy konsultacji społecznych,

12.    opracowywanie na zlecenie Rady Gminy materiałów i informacji oraz wniosków dotyczących działalności organów samorządowych mieszkańców,

13.    obsługa dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,

14.    załatwianie spraw związanych z nadawaniem orderów, oznak i oznaczeń,

15.    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

16.    prowadzenie biblioteki Urzędu oraz spraw socjalnych pracowników,

17.    udzielanie pozwoleń i cofanie ich, na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz dokonywanie kontroli i dokumentacji związanej z przeprowadzeniem tych zbiórek,

18.    współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

19.    wydawanie zezwoleń na zgromadzenia,

20.    prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami a w szczególności :

Ø     rejestracji przedpoborowych,

Ø     przeprowadzenia poboru do wojska,

Ø     przedterminowe zwolnienia z wojska,

21.    orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej w przypadku bezpośredniej opieki nad członkami rodziny ,mających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

22.    wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym ,

23.    zaopatrzenie materiałowo – techniczne Urzędu oraz konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń biurowych,

24.    sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

25.    sporządzanie wykazów osób zmarłych – dla urzędu  skarbowego,

26.    wydawanie decyzji w sprawie zameldowania lub wymeldowania ,

27.    przesyłanie informacji  do Bazy Danych w Płocku, WKU i innych urzędów,

28.    załatwianie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,

29.    występowanie o nadanie lub zmianę numeru ewidencyjnego PESEL,

30.    realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,

a)    przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

b)    prowadzenie ewidencji meldunkowej,

c)     nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej oraz udzielanie informacji okresowych,

31.    prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia mienia,

32.    wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych i Statucie Gminy oraz zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza Gminy jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Przy oznakowaniu pism używa się symbolu „OO”.

III.        Do zadań  referatu rolnictwa i gospodarki komunalnej należy :

1.     przedstawienie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe założenia Rady Gminy i jej Komisji,

2.         podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

3.         koordynowanie gospodarki nasiennej w szczególności :

Ø       współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji roślin uprawnych i odmian,

Ø       współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fito-sanitarnych  i prowadzenia plantacji nasiennych,

4.       współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,

5.       koordynacja obrotem materiałowo – handlowym zwierząt i zapewnienie właściwej organizacji kontrolnej rozrodu i oceny użyteczności,

6.       nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli,

7.       współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

8.       współpraca ze służbami  doradczymi,

9.       sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

10.    współdziałanie z dzierżawcą  lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na terenie,

11.    wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów nieleśnych lub nieużytków do zalesienia,

12.    występowanie z wnioskiem do Wojewody o wykonanie na koszt Państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów oraz przebudowy drzewostanu jeżeli wymaga tego interes społeczny a koszty jej wykonania przekraczają możliwości finansowe właścicieli lasów i gruntów,

13.    zatwierdzenie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

14.    nadzór i kontrola nad prawidłową gospodarką wodno – ściekową,

15.    zarządzenie ewakuacji z obszarów zagrożonych powodzią ,

16.    zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczenia  posiadanych materiałów ,

17.    przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,

18.    wnioskowanie o wyrażeniu zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

19.    wykonanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności , równocześnie z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzenia  projektu programu,

20.    pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,

21.    zatwierdzenie projektu planu zagospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych,

22.    przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną w przypadku wałęsania się zwierząt chorych lub podejrzanych o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu ich schwytanie lub eutanazję (uśmiercenie), a w razie niemożliwości dokonania tego, powiadomić najbliższe gminy i komisariat policji,

23.    wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt uśmierconych i padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,

24.    ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padliny,

25.    wydawanie decyzji zezwalających na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,

26.    podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez służbę weterynaryjną tymczasowych środkach w celu umiejscowienia ogniska choroby i dopilnowania ich wykonania,

27.    administrowanie gruntami Agencji Własności Skarbu Państwa :

Ø       przekazywanie gruntów w zarząd , użytkowanie,

Ø       podwyższanie i obniżanie cen gruntów AWSP,

Ø       pozyskiwanie gruntów do zasobów AWSP,

28.    przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób , szkodników i chwastów, wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,

29.    udzielenie informacji o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,

30.    wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału działek przeznaczonych na cele inne niż rolnicze,

31.    nakazanie właścicielom gruntów sprzętu  plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych , zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,

32.    przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

33.    wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii,

34.    nakazywanie posiadaczom gruntów rolnych zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,

35.    ustanowienie parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposób jego ochrony,

36.    możliwość uznawania za parki wiejskie terenów na których znajduje się starodrzew,

37.    wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg wojewódzkich,

38.    wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg  gminnych,

39.    planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,

40.    zarządzanie siecią dróg gruntowych,

41.    budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gruntowych,

42.    orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jej naruszenia,

43.    wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych, obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

44.    wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

45.    w przypadku nie zastosowania się użytkownika do nakazu określonego w art. 76 zobowiązuje się go do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,

46.    wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi wojewódzkiej,

47.    zaliczanie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej, gminnej lub lokalnej pozostałego po wybudowaniu obwodnicy w miejscowości lub lokalnym połączeniu do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od komunikacyjnego znaczenia,

48.    ustalenie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku gdy droga  zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki a jednostki  te nie ustalały tego udziału w drodze porozumienia,

49.    organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

50.    umieszczanie i wykonywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

51.    oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi,

52.    zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,

53.    decydowanie o zamknięciu cmentarza komunalnego,

54.    wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenów cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania,

55.    projektowanie miesięcznych stawek czynszu najmu na lokale użytkowe,

56.    prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych tj. :

Ø       przygotowanie decyzji administracyjnych,

Ø       prowadzenie rejestru wniosków i decyzji związanych z dodatkiem mieszkaniowym,

57.    zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność samorządu gminnego,

58.    orzekanie o przyjęciu w zarząd budynku stanowiącego własność osób fizycznych,

59.    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków za zgodą Wojewody,

60.    ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,

61.    zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,

62.    dbanie o utrzymanie porządku i czystości oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

63.    nakazywanie użytkownikom maszyn lub urządzeń technicznych wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,

64.    wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew,

65.    sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów,

66.    udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzację ich treści,

67.    podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, oraz o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu,

68.    uzgodnienie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi  organami administracji państwowej oraz właściwymi organami wojskowymi i organami podległymi Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji,

69.    dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającym z realizacji planu miejscowego i oceną aktualności tego planu,

70.    udzielenie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym,

71.    uzgodnienie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska z właściwymi organami,

72.    wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

73.    zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia  inwestora oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji, inwestycji związanej z realizacją inwestycji  i przyszłym funkcjonowaniem budowlanego obiektu,

74.    przygotowanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych, domów mieszkalno – pensjonatowych oraz pod budownictwo  spółdzielniom mieszkaniowym dla realizacji zadań statutowych oraz osobom fizycznym,

75.    wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic,

76.    tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,

77.    przygotowanie dla utworzonych zasobów gruntów , opracowań geodezyjnych i projektowych oraz projektów podziału przed przystąpieniem do ich zabudowy,

78.    wyposażenie gruntów wchodzących do zasobu w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

79.    wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionym do nabycia działki na własność lub otrzymanie w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenie gruntów przeznaczonych na realizację  skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,

80.    ustalenie cen działki przeznaczonej pod budowę domu lub budynku nabywanej lub otrzymanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,

81.    załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach na których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,

82.    korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości,

83.    składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,

84.    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi budowy lub remontu osobom fizycznym,

85.      zarządzanie gruntami które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania jego zarządu nieodpłatnie utworzonemu  w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności – wymagających decyzji administracyjnej,

86.    dokonywanie zamiany gruntów,

87.    określenie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,

88.      podejmowanie decyzji o przebudowie, nadbudowie i rozbudowie domu przez osoby fizyczne polegające na powiększeniu liczby pokoi w domach w których nie sprzedano wszystkich lokali,

89.      wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziału właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy lub rozbudowy,

90.      udzielenie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,

91.      wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzenie odebrania gruntu stosownie do art. 240 kodeksu cywilnego,

92.      przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,

93.      występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,

94.      wydawanie decyzji określających osobę nabywcy oraz przedmiot zbycia,

95.      wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości,

96.      podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania,

97.      orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania,

98.      orzekanie o wygaśnięciu  prawa do zarządu,

99.      ustalenie cen na grunty, budynki, lokale i urządzenia,

100.  przygotowanie projektów uchwał o podwyższeniu opłat rocznych za grunty,

101.  ustalenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,

102.  wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste posiadaczom gruntów którzy nie legitymując się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawnie przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1989 roku o uregulowanie stanu prawnego,

103.  wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału działek przeznaczonych na cele inne niż rolnicze,

104.  sporządzanie umów dzierżawy pomiędzy rolnikami w trybie ustawy emerytalno-rentowej,

105.  przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie :

a)    wodociągowania,

b)    kanalizacji,

c)     gazownictwa,

d)    elektryfikacji,

e)    budowy dróg.

116.  naliczanie opłat za wodę z wodociągów wiejskich : Rogowo, Staroźreby, Włóki, Nowa Wieś i Piączyn, Raciąż (Brudzyno),

117.  naliczanie opłat za ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków w Staroźrebach,

118.  księgowanie wpłat za wodę i ścieki, wystawianie upomnień, rozliczanie sołtysów,

119.  nadzór nad hydroforniami i oczyszczalnią  ścieków,

120.  wykonywanie czynności określonych w przepisach szczególnych i Statucie Gminy oraz zadań powierzonych przez Wójta lub Sekretarza Gminy, jak również przyjętych zadań administracji  rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Przy oznakowaniu pism używa się symbolu „ RK”.

 

IV.                 Do zadań samodzielnego stanowiska d /s obronnych i OC gminy należy :

1.         organizacja ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie Gminy i jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy oraz prowadzenie kancelarii tajnej, dokumentacji stałego dyżuru i akcji posłańczej,

2.         prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i wykonywaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,

3.         współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych,

4.         opracowanie i aktualizowanie Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki,

5.         opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualizacji dokumentacji planistyczno – organizacyjnej na czas wojny, a w szczególności regulaminu organizacyjnego, obsady personalnej i szczegółowych zakresów, obowiązków pracowników,

6.         prowadzenie dokumentacji, zestawów zadań dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa,

7.         prowadzenie spraw związanych z postępowaniem reklamacyjnym,

8.         prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,

9.         organizowanie i przeprowadzanie szkolenia obronnego,

10.      koordynowanie realizacji zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy  i inne jednostki gminne,

11.      stała gotowość do podjęcia pracy ( dyżuru) w dniach i godzinach ustawowo wolnych od pracy,

12.      opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy, nadzorowanie i koordynowanie obrony cywilnej zakładów pracy na terenie gminy,

13.      opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Szefa OC Gminy oraz zapoznawanie z nimi kierowników jednostek podległych i zainteresowanych pracowników urzędu,

14.      załatwianie spraw związanych z typowaniem i nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz opracowywanie struktur i prowadzenie ewidencji formacji OC,

15.      współdziałanie , nadzorowanie i egzekwowanie realizacji zadań OC przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy. Koordynowanie ich działalności,

16.      opracowanie na podstawie wytycznych i zadań OC szczebla wojewódzkiego , rocznego planu zasadniczych zamierzeń : planów szkoleniowych i popularyzacji OC oraz organizowanie i nadzorowanie ich realizacji,

17.      organizowanie merytorycznych szkoleń w zakresie OC dla pracowników Urzędu Gminy oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań OC w zakładach pracy,

18.      planowanie i organizowanie szkoleń ludności z zakresu powszechnej samoobrony. Przygotowanie i angażowanie odpowiedniej ilości instruktorów OC,

19.      udział i organizowanie ćwiczeń OC na szczeblu gminy,

20.      przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz zabiegów specjalnych,

21.      udział w planowaniu, przygotowaniu i zapewnieniu funkcjonowania doraźnych budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń, w tym łączności na potrzeby kierowania obroną cywilną,

22.      sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zaciemniania i wygaszania oświetlenia,

23.      planowanie zaopatrywania formacji OC, zakładów pracy i ludności w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,

24.      nadzór nad magazynowaniem i  konserwacją sprzętu OC oraz prowadzenie ewidencji magazynowej,

25.      udział w szkoleniach i naradach instruktażowych organizowanych przez OZKOL i SO

26.      terminowe opracowanie i przesyłanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie obowiązujących sprawozdań i meldunków,

27.      prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej,

28.      wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych i Statucie Gminy oraz zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza Gminy jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia  z organami tej administracji.

Przy oznakowaniu pism używa się symbolu „OC”.

V. Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy :

prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego , kodeksu rodzinnego i opiekuńczego :

1.       rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów,

2.       wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

3.       wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,

4.       wydawanie decyzji w sprawach : unieważnienia ,sprostowania, ustalenia treści, odtworzenia i uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

5.       przyjmowanie oświadczeń o :

Ø       wstąpieniu w związek małżeński,

Ø       wyborze nazwiska  jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

Ø       powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszącego przed zawarciem małżeństwa ,

Ø       uznaniu dziecka,

Ø       nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

6.       współpraca z innymi USC, ewidencją ludności, komórkami dowodów osobistych oraz instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

Ø  wydawanie zaświadczeń do władz kościelnych,

7.            prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

8.            realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych :

Ø     wydawanie dokumentów tożsamości,

Ø     przechowywanie dokumentacji,

Ø     prowadzenie kartotek dowodów osobistych i współdziałanie z Bazą Danych,

9.            prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,

10.         prowadzenie archiwum zakładowego.

11.         Organizowanie uroczystości jubileuszowych np. ( 100 lecie urodzin, długoletnie pożycie małżeńskie).

 

V.        Do zadań pełnomocnika d /s ochrony informacji niejawnych należy :

1.     zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2.     ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3.     zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4.     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie i jednostkach podległych,

5.     okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6.     opracowywanie planu ochrony Urzędu Gminy i nadzorowanie jego realizacji,

7.     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 z 1999r. poz. 95),

8.     organizacja archiwizacji i zabezpieczenia przed utratą danych,

9.     organizowanie szkolenia użytkowników systemu  w zakresie bezpieczeństwa ,

10.    nadzór nad administrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie.

VI.       Do zadań stanowiska radcy prawnego należy :

1.     Udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2.     Informowanie Wójta o :

a)       obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności organu Gminy i Urzędu,

b)       uchybieniach z działalności organu Gminy w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

3.       uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach  których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów z kontrahentami krajowymi lub zagranicznymi,

4.       przygotowanie prawnych opinii dla Urzędu, Wójta oraz Rady Gminy przy tworzeniu nowych jednostek administracyjnych,

5.       sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem obsługi prawnej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

6.       nadzór prawny nad egzekucją należności jednostki organizacyjnej,

7.       występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej w postępowaniu  sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8.       udzielanie informacji o przepisach prawnych : radnym, organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie jednostki organizacyjnej na ich wniosek,

9.       opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz decyzji dotyczących w szczególności :

a)       wydawania aktu prawnego o charakterze ogólnym,

b)       spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,

c)       rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

d)       odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

e)       spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f)         zawarcia umowy w sprawach majątkowych,

g)       umarzania wierzytelności,

h)       zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstw ściganych z urzędu,

10.    opiniowanie pod względem legalności aktów prawnych wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne,

11.    opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz wniosków i opinii Komisji w merytorycznych i organizacyjnych sprawach,

12.    inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb.

ROZDZIAŁ  V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.       Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno – kancelaryjnym i inne o podobnym charakterze są wykonywane przez pracowników Urzędu we własnym zakresie,

2.       Rzeczowy podział akt dla Urzędu ustala Sekretarz Gminy na podstawie jednolitego wykazu akt dla administracji rządowej,

3.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy szczególne,

4.       Wójt  w drodze zarządzenia wewnętrznego określa zakres upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych w Jego imieniu,

5.       Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do Regulaminu i powinien być wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy,

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 Zał. Nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

  

         TRYB   PRACY   URZĘDU  

§ 1.  

1.       Określenie czasu pracy Urzędu.

1.       Ustala się czas pracy pracowników zatrudnionych w wymiarze 39 godzin tygodniowo jak następuje :

Ø         w poniedziałki, środy i czwartki od 7 30 do 15 30,

Ø         we wtorki i piątki od 7 30 do 15 00

2.       Rozkład pracy pracowników obsługi ustala Sekretarz Gminy.

3.       Pracownicy mogą być wyznaczeni do pełnienia dyżurów nocnych w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy.

4.       O wprowadzeniu dyżurów decyduje Wójt.

5.       Do pełnienia dyżurów powołuje pracowników Sekretarz Gminy.

§ 2. 

2.       Obsługa interesantów.

1.       W budynku Urzędu powinna być wywieszona tablica informacyjna ze wskazaniem stanowisk pracy, ich siedzib, numerów pokojów, godzin przyjęć interesantów,

2.       Na drzwiach każdego pokoju winien być umieszczony jego numer, nazwa referatu, stanowisko pracy pracownika, stanowisko służbowe i wykaz załatwianych spraw obywateli,

3.       Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach od 8 00 do 14 00 .Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 9 00 do 14 00 i w środy w godz.       od 9 00 do 13 00,

4.       Posłowie  na Sejm RP, pracownicy innych Urzędów oraz radni i sołtysi załatwiający sprawy służbowe winni być załatwiani poza kolejnością,

5.       Zgłaszających się interesantów należy przyjmować bez zbędnej zwłoki, informować ich uprzejmie i wyczerpująco. Informacje mogą być udzielone stronom i ich pełnomocnikom w ramach przepisów KPA,

6.       Udostępnianie akt w indywidualnych sprawach z zakresu administracji następuje z zachowaniem przepisów art. 73 KPA,

7.       Zakres udzielanych informacji nie może naruszać przepisu o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej,

8.       Jeżeli załatwienie sprawy zgłaszającego interesanta lub udzielenie informacji nie należy do kompetencji pracownika, powinien go kierować do właściwego pracownika,

9.       Interesantom zgłaszającym się telefonicznie w konkretnej sprawie powinna być udzielona informacja, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że osoba żądająca informacji jest stroną postępowania,

10.    W sprawach niecierpiących zwłoki informacji można udzielać telefonicznie,

11.    Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad  załatwiania spraw zgodnie z KPA,

12.    Pracownik prowadzący sprawę powinien działać wnikliwie i szybko posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia,

13.    W celu przyspieszenia i uproszczenia spraw :

Ø       Ustala się maksymalny termin 1 miesiąca na załatwienie sprawy licząc od daty wszczęcia postępowania,

Ø       Wprowadza się zakaz żądania od interesantów zaświadczeń na potwierdzenie okoliczności , które mogą być ustalone na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,

Ø       Zabrania się żądania od interesantów poświadczeń danych, które może uzyskać w innych jednostkach organizacyjnych,

14.    Ogólne zasady postępowania z wniesionymi przez obywateli sprawami określa kodeks postępowania administracyjnego i instrukcja kancelaryjna.

§ 3.

3.       Obowiązki pracownika i zakładu pracy :

1.       ogólne obowiązki i prawa pracownika samorządowego reguluje Kodeks Pracy a szczególnie ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1593 z póź. zm.). Do obowiązków pracowników samorządowych należy dbałość o wykonanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem interesu Państwa, gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych interesów obywateli,

2.       Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności :

a)       przestrzeganie prawa,

b)       wykonywanie zadań z urzędu sumiennie , sprawnie i bezstronnie,

c)       informowanie organu instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie  dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu ,jeżeli prawo tego nie zabrania ,

d)       zachowania tajemnicy państwowej, służbowej w zakresie przez prawo przewidziane,

e)       zachowanie uprzejmości i życzliwości w stosunku do zwierzchnika , podwładnego, współpraconików oraz w kontaktach z interesantami,

f)         zachowanie się z godnością w  miejscu i poza miejscem pracy.

3.       Wójt jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu,

4.       Przełożonym bezpośrednim pracowników jest Kierownik Referatu i Sekretarz Gminy. Bezpośrednim przełożonym Kierowników Referatów jest Wójt,

5.       Pracownik samorządowy zobowiązany jest sumiennie i starannie wypełniać polecenia służbowe,

6.       Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić swoje zastrzeżenia, a w razie pisemnego potwierdzenia powinien je wykonać zawiadamiając Wójta o wnoszonym zastrzeżeniu,

7.       Pracownikom samorządowym nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie     w / g jego przekonania stanowiłoby przestępstwo  lub groziłoby stratami,

8.       Pracownik samorządowy nie może wykonać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczości  lub jego interesowności,

9.       Kierownicy Referatów są odpowiedzialni przed Wójtem za prawidłową organizację pracy w referacie, sprawne i terminowe załatwianie spraw, zapewnienie pracownikom należytych warunków pracy i koleżeńskiej współpracy w kierowanym przez siebie zespole,

10.    Pracownik wykonujący zadania określone przez Kierownika Referatu lub Sekretarza Gminy w zakresie czynności jest odpowiedzialny za :

a)       dokładną znajomość przepisów prawa dotyczących załatwiania spraw,

b)       załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,

c)       należyte zgromadzenie materiału potrzebnego do ustalenia stanu faktycznego sprawy ,

d)       dokładne i bezbłędne podawanie wszelkich danych,

e)       przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw,

f)         należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,

11.  Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych,

12.      Zakład pracy zapewnia właściwe warunki pracy, bhp, p.poż oraz warunki socjalne dla pracowników samorządowych,

§ 4.

4.       Dyscyplina pracy :

1.       Przybycie do pracy pracownik stwierdza złożeniem podpisu na liście obecności. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin,

2.       Listę sprawdza o godz. 7 30  Sekretarz Gminy,

3.       Pracownik w razie konieczności wyjścia w czasie pracy dla załatwienia spraw służbowych lub osobistych powinien uzyskać zezwolenie bezpośredniego przełożonego Wójta, Sekretarz Gminy,

4.       Pracownicy opuszczając każdorazowo pomieszczenie biurowe (pokój) obowiązani są poinformować współpracowników w danym pomieszczeniu o miejscu swego pobytu i czasie powrotu, w przypadku gdy pracownik zajmuje sam pomieszczenie obowiązany jest umieścić odpowiednią adnotację na kartce umieszczonej na drzwiach,

5.       Książkę ewidencji delegacji służbowych powinien prowadzić pracownik wyznaczony przez Sekretarza Gminy,

6.       Pracownik prowadzący te książkę powinien odnotować w liście obecności fakt wyjazdu pracownika w delegację,

7.       Do książki ewidencji delegacji służbowych należy wpisać imię i nazwisko pracownika, miejsce i cel wyjazdu,

8.       Pozostanie pracownika w pomieszczeniu biurowym po godzinach pracy jest jedynie możliwe za zezwoleniem Wójta lub Sekretarza Gminy,

9.       Pracownik, który uzyskał zezwolenie o którym mowa w ust. 8 powinien wpisać do książki obecności poza godzinami pracy datę i osobę która mu dała zezwolenie , czas pracy przebywania w pomieszczeniu oraz swój podpis,

10.    Sekretarz Gminy o wyjeździe służbowym lub udaniu się poza obręb Urzędu informuje sekretariat Wójta, podając miejsce pobytu i przypuszczalną godzinę powrotu,

11.    Pracownik, który spóźnił się do pracy powinien natychmiast po przybyciu zgłosić się do Sekretarza Gminy podając przyczynę spóźnienia,

12.    O uzasadnionej niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien powiadomić Sekretarza Gminy,

13.    Przyczyny usprawiedliwiające spóźnienie się lub nieobecności w pracy, tryb doręczenia zaświadczeń  o czasowej niezdolności do pracy lub potrzebie zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, a także zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny pracy, określają odrębne przepisy,

14.    Uznanie nieobecności w pracy ( nieprzybycie do pracy ), spóźnienie , przedwczesne opuszczenie pracy, za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną należy do Wójta lub Sekretarza Gminy, który orzeknie po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika, w stosunku do Sekretarza Gminy uprawnienia te należą do Wójta,

15.    Pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy na spożycie śniadania .

16.    W pomieszczeniach biurowych obowiązuje zakaz palenia papierosów.

§ 5.

5.       Urlopy :

1.       pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

2.       udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje na podstawie rocznego planu urlopów wypoczynkowych,

3.       plan urlopów wypoczynkowych ustala Sekretarz Gminy, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w Urzędzie. Urlop powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym,

4.       wnioski co do terminu urlopu pracownicy winni składać w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego,

5.       plan urlopów powinien być ustalony i podany do wiadomości pracownikom Urzędu nie później niż do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

6.       plan urlopów powinien mieć na względzie prawidłowy, nieprzerwany tok pracy w Urzędzie, przy czym liczba urlopowanych pracowników w danym miesiącu nie powinna w zasadzie przekraczać 40 % ogólnego stanu pracowników,

7.       plan urlopów w miarę możliwości powinien uwzględniać, aby pracownicy wychowujący dzieci uczęszczające do szkół mogli korzystać z urlopu w czasie ferii szkolnych,

8.       na wniosek pracownicy należy udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,

9.       na wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami, ustalony w planie urlop może by przesunięty w części lub w całości na inny wcześniejszy lub późniejszy termin,

10.    pracownikom przysługują urlopy okolicznościowe i zwolnienia od pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

11.    urlopów okolicznościowych i innych zwolnień od pracy udziela na wniosek pracownika lub instytucji zainteresowanej w udzielaniu pracownikowi urlopu lub zwolnienia – Sekretarz Gminy.

§ 6.

6.       Nagrody i wyróżnienia :

W zakresie przyznawania nagród i wyróżnień dla pracowników samorządowych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 7.

7.       Kary za naruszenie dyscypliny i porządku pracy ;

1.       karę porządkową , upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezpośrednio przełożony pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na piśmie,

2.       pracownik samorządowy może w ciągu trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do Wójta, który decyduje o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu,

3.       do orzekania w sprawach dyscyplinarnych większej wagi powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji,

4.       tryb postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi , zasady wydania i wykonania orzeczeń oraz zasady wznowienia postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi określa Rozporządzenie Rady Ministrów,

5.       Wójt wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych Urzędu,

§ 8.

8.       Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie :

1.       pracownicy obowiązani są przestrzegać porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,

2.       pracownicy przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy lub w czasie godzin urzędowych, o ile nikt nie pozostaje w pomieszczeniach biurowych powinni :

Ø        uporządkować akta oraz pozamykać je w biurkach lub szafach,

Ø        pozamykać okna w pomieszczeniu,

Ø        pogasić światła i wyłączyć inne odbiorniki z prądu  elektrycznego,

Ø        zamknąć drzwi wejściowe do pomieszczenia na klucz,

3.       pracownicy obowiązani są przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej, a w szczególności :

Ø       wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bhp i p. poż. jak również przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń, instrukcji i wskazówek przełożonych,

Ø       dbać o należyty stan pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy,

Ø       poddać się okresowym badaniom lekarskim,

Ø       brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie bhp i p. poż. i znać obowiązujące w tym zakresie przepisy,

4.       dopuszczenie do pracy pracowników mających obsługiwać jakiekolwiek urządzenia, a także pracowników fizycznych może nastąpić jedynie po udzieleniu im wstępnego  instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż przeprowadza Sekretarz Gminy lub Kierownik odpowiedniego referatu.

§ 9. 

9.       Obieg korespondencji :

1.       korespondencję adresowaną do Wójta sekretariat przekazuje bezpośrednio Wójtowi,  a korespondencję adresowaną do Urzędu, Sekretarzowi Gminy,

2.       obieg korespondencji poufnej określa odrębna ustawa,

3.       obieg pozostałej korespondencji nie objętej regulaminem odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

§ 10.

10.    Narady i telekonferencje :

1.       narady, szkolenia i inne zebrania odrywające od pracy wewnątrz jednostki mogą być zwołane zgodnie z zatwierdzonymi planami przez Wójta Gminy lub uprzednim uzgodnieniu ( poza planem),

2.       w trakcie narad wewnętrznych, szkoleń winna być w Urzędzie zabezpieczona prawidłowa obsługa interesantów.

§ 11.

11.    Zamawianie, przechowywanie i używanie pieczęci urzędowych :

1.       ilekroć w Regulaminie mowa jest o pieczęciach urzędowych należy przez to rozumieć pieczęć okrągłą z godłem Państwa i odpowiednim napisem dookoła (nazwa organu gminy upoważnionego do używania tej pieczęci),

2.       zamawianie pieczęci urzędowych dla potrzeb Wójta  i Urzędu dokonuje się w Mennicy Państwowej. Sekretarz Gminy winien kierować się odpowiednimi przepisami szczególnymi o pieczęciach,

3.       przekazywanie pieczęci urzędowych przez Sekretarza Gminy upoważnionym pracownikom powinno być za pokwitowaniem,

4.       pieczęcie urzędowe Wójta i Urzędu, Sekretarz Gminy przekazuje do sekretariatu Wójta gdzie są przechowywane,

5.       zaopatrzenie dokumentów w odcisk pieczęci urzędowych Wójta lub Urzędu należy do pracownika, który otrzymał pieczątkę,

6.       przechowywanie innych pieczęci Urzędu Gminy oraz zaopatrywanie nimi dokumentów należy do Kierowników Referatów  lub pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, którym pieczęcie zostały przekazane w użytkowanie,

7.       pieczęcie urzędowe umieszczane są tylko na dokumentach szczególnej wagi, mających być podstawą podjęcia pewnych czynności prawnych,

8.       odcisku pieczęci urzędowych nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych akt oraz innych pismach  wysyłanych z urzędu o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Zał. Nr 2

Do Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH 

§ 1. 

1.       Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy.

2.       W zakresie nie uregulowanym w odrębnych  ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydać przepisy porządkowe jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

3.       W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego.

4.       Referendum może być prowadzone w każdej ważnej sprawie dla Gminy. Tryb prowadzenia referendum określają odrębne ustawy.

§ 2.

Organy samorządowe Gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące (przepisy gminne) w formie uchwał i zarządzeń.

§ 3.

Akty prawne wymienione w § 2 ustanawiają :

1.       Rada Gminy w formie uchwał w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem Gminy.

2.       Wójt w formie zarządzeń porządkowych i przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Zarządzenie wydane przez Wójta  podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy w trybie art. 41 cytowanej wyżej ustawy.

§ 4.

1.       Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i Statutem Gminy.

2.       Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa i Statutem Gminy.

3.       W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Wójt podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy.

4.       W przypadku określonym w ust. 3 Wójt  posiada prawo wydania zarządzeń. Nie dotyczy to wydania zarządzeń porządkowych o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Czynności  podjęte w powyższym trybie wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji  Rady Gminy.

5.       Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie okólników. Okólniki te nie posiadają mocy przepisów gminnych.

§ 5. 

Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami i Statutem Gminy.

Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 6. 

Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty a także przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 7. 

1.     Projekt aktu prawnego proponuje kierownik właściwego referatu lub samodzielnego stanowiska w sprawach wynikających z przepisów prawnych oraz uchwał Rady Gminy na polecenie Wójta, bądź z własnej inicjatywy.

2.       Opracowanie aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym należy do kierownika właściwego referatu lub pracownika samodzielnego stanowiska, w sprawach wątpliwych przy współudziale Sekretarza Gminy i Radcy Prawnego.

§ 8.

1.         Projekt aktu prawnego powinien być przejrzysty.

2.         Redakcja przepisów projektu powinna być jasna, zwięzła i bez zawiłych określeń.

3.         Dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach aktów używać jednakowych terminów i określeń prawnych przyjętych w obowiązującym ustawodawstwie.

4.         Projekty aktów prawnych powinny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej ustalonym zarządzeniem nr 238 Prezesa Rady Ministrów z dnia 09. 12. 1961 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.

§ 9.

I.       Układ formalny aktów prawnych winien odpowiadać następującym zasadom ;

1.       akt prawny składa się z :

Ø       tytułu,

Ø       zasadniczej części.

a)       tytuł składa się z następujących części:

Ø       oznaczenia rodzaju i nr aktu prawnego,

Ø       oznaczenia organu wydającego akt prawny,

Ø       daty aktu prawnego,

Ø       określenia przedmiotu aktu prawnego.

Każdą część podaje się w oddzielnym wierszu w kolejności ustalonej w ust. 1 pkt. a) przy czym nazwę miesiąca w dacie aktu prawnego należy napisać słownie.

b)      w treści aktu prawnego należy :

Ø       na wstępie powołać się na przepis wydania aktu prawnego,

Ø       podać zwięźle treść aktu prawnego.

Treść uchwał Rady Gminy należy ujmować w oddzielnych paragrafach , które dzielą się na ustępy, punkty i litery zaś treść zarządzeń Wójta ujmuje się w ustępy, punkty i literach.

 Zał. Nr 3

Do Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Gminy

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA , ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW I LISTÓW OBYWATELI 

§ 1. 

1.       Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i listów w każdą środę miesiąca w godzinach od 9 00 do 13 00 .

2.       Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli codziennie w godzinach od 8 00 do 14 00 oraz w każdą środę miesiąca w godz. 9 00 do 13 00 . Kierownik referatu organizacyjnego prowadzi rejestr skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu lub wniesionych ustnie do protokołu.

3.       Kierownik przekazuje skargi, wnioski lub listy jednostce właściwej do jej rozpatrzenia i czuwa nad terminem jej załatwienia.

4.       Sekretarz Gminy informuje okresowo Wójta o sposobie załatwienia skarg , wniosków i listów.

5.       Kierownicy referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i listów codziennie w godzinach od 8 00 do 14 00.

Zał. Nr 4

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

  

ORGANIZACJA   DZIAŁALNOŚCI   KONTROLNEJ

§ 1. 

W Urzędzie sprawowana jest kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.

§ 2.

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje :

1.       Wójt, Sekretarz, Kierownicy referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu w stosunku do pracowników bezpośrednio podległych.

2.       Referat organizacyjny oraz referat finansowy w zakresie przyznanych im uprawnień.

3.       Koordynację kontroli sprawuje stanowisko pracy d /s organizacyjnych.

4.       Działalność kontrolna jest oparta na planach kontrolnych Urzędu.

§ 3.

Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta lub Radę Gminy pełnomocnictw :

1.       Kierownik referatu finansowego w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz finansowego dla zadań państwowych , zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie.

2.       Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.

Zał. Nr 5

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE GMINY STAROŹREBY

 

1.       Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy – służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.

2.       Podstawę planowania w działalności Urzędu stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzanych o dającym się określić horyzoncie czasowym wynikające w szczególności z :

a)       zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej,

b)       uchwał Rady Gminy,

c)       rozstrzygnięć mieszkańców gminy podejmowanych w głosowaniu powszechnym,

d)       postulatów zgłoszonych radnym przez wyborców rozpatrzonych przez organy gminy i przyjętych do realizacji,

e)       następstw czynności podjętych przez Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego należących do kompetencji Rady Gminy zatwierdzonych na najbliższym jej posiedzeniu,

f)         zarządzeń Wójta Gminy zatwierdzonych na najbliższej Sesji Rady Gminy po ich wydaniu,

g)       postanowień ( rozstrzygnięć) przyjętych przez organy jednostek pomocniczych samorządowych w gminie tj. sołectw, zebrań rad sołeckich,

h)       budżetu Gminy,

i)         obowiązków gminy wynikających z uczestnictwa gminy w związku komunalnym określonym w Statucie  Gminy oraz wynikających z rozstrzygnięć przez organy związku.

Zał. Nr 6

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

ZASADY  PODPISYWANIA  PISM  I  DECYZJI

§ 1.  

Wójt  osobiście podpisuje :

1.       zarządzenia i okólniki,

2.       dokumenty kierowane do administracji rządowej,

3.       pisma do przedstawicieli dyplomatycznych,

4.       odpowiedzi na interpelacje  radnych i wnioski posłów,

5.       odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych kierowników.

§ 2. 

Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień przez Wójta dokonuje :

1.       wstępnej aprobaty spraw wymienionych w § 1,

2.       podpisywania z upoważnienia Wójta spraw określonych w § 1 ( w przypadku jego nieobecności),

3.       podpisywania korespondencji kierowanej do z –ców kierowników administracji rządowej.

§ 3.

1.       Dokumenty przedstawione do podpisu Wójtowi i Sekretarzowi Gminy powinny być uprzednio parafowane przez kierownika referatu lub samodzielne stanowisko.

2.       W dokumentach przedkładanych do podpisu Wójtowi i Sekretarzowi Gminy powinny być zamieszczone adnotacje zawierające nazwisko i stanowisko służbowe pracownika, który opracował dokument.

Wójt Gminy może upoważnić kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania korespondencji dot. spraw pozostających w zakresie czynności pracowników z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta.

Zał. Nr 7

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

1.       Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

2.       Gminny Ośrodek Kultury.

3.       Zakład Gospodarczy.

4.       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5.       Zespół Obsługi Szkół Samorządowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
data udostępnienia: 2007-04-18 14:02:34
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2012-11-07 06:42:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205181