Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut SP Staroźreby

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w STAROŹREBACH

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej Szkoły Podstawowej młodzieży /Dz. Urz. MEN nr 14 poz. 129/. Ilekroć Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o  „Ustawie”  należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. poz. 425 oraz z 1992 r. Dz. U. nr 26                 poz. 113 i Dz. U. nr 55 poz. 254.

 

Nazwa szkoły.

 

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA w STAROŹREBACH.

§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę: GMINA  w  STAROŹREBACH.

   3. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

           KURATORIUM OŚWIATY W PŁOCKU

   4.     Szkoła jest publiczną.

   5.     Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie

          ramowych planów nauczania trwa 6 lat.

 

Cele i zadania szkoły.

 

§ 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na

       jej podstawie, w szczególności:

<