Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut Gminy

CZĘŚĆ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Mieszkańcy gminy   Staroźreby tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 137, 55 km 2 .

Herbem  Gminy jest „ Tarcza w kolorze zielonym podzielona linią  określającą rozmiary łanu, staropolskiej miary gruntu, zwanej też zrębem, który otoczony jest  6 drzewami , przedzielonymi 5 pniakami . W środku pola stoi neogotycka brama w białym kolorze prowadząca do pałacu w Staroźrebach z krzyżem na szczycie. Nad nim Korona Książęca” .

Terytorium gminy  dzieli się na jednostki pomocnicze – sołectwa.

Siedzibą Gminy jest osada Staroźreby.

§ 2

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina posiada osobowość prawną.

Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej

§ 3

O ustroju gminy stanowi jej Statut.

 

CZĘŚĆ  II

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

 

§ 4

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 5

1.  Dla realizacji celu określonego w Statucie, Gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone wynikające z ustaw lub zadania zlecone przez administrację rządową i samorządową.

2.  Do zadań własnych Gminy należą sprawy :

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)  edukacji publicznej,

9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)  targowisk i hal targowych,

12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

13)  cmentarzy gminnych,

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18)  promocji gminy,

19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3.      Przekazanie Gminie , w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację , w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

§ 6.

1.      Oprócz zadań wymienionych w § 5 Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych  oraz zadania przejęte od administracji  rządowej i samorządowej w drodze porozumienia.

2.      Zadania zlecone i przejęte w drodze porozumienia , Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową i samorządową.

3.      Szczególne zasady i terminy przekazywania środków finansowych o których mowa w  pkt. 2 , określają ustawy nakładające na Gminę obowiązek wykonywania  zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

4.      W przypadku niedotrzymania terminów o których  mowa w pkt. 3  Gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

§ 7.

1.      W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2.      Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą , wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Zadaniami  użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy są zadania własne Gminy, określone w art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 8.

1.      W celu wykonywania zadań przekraczających możliwości organizacyjne Gminy , może ona przystąpić do Związku Gmin.

2.      Przystąpienie Gminy do Związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy oraz powiadomienia Wojewody .

3.      Gmina może być członkiem Stowarzyszenia, w tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.

 

CZĘŚĆ  III

 

ORGANIZACJA I TRYB  PRACY RADY GMINY

 

§ 9.

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy.

§ 10.

Rada Gminy składa się z 15 radnych , wybranych na okres 4 lat licząc od dnia wyborów.

§ 11

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :

1.      Uchwalanie i zmiana Statutu Gminy.

2.      Ustalanie wynagrodzenia  Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3.      Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, innego niż Wójt Kierownika USC i Jego Zastępcę , na wniosek Wójta.

4.      Uchwalanie Budżetu Gminy,  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

5.      Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6.      Uchwalanie programów gospodarczych.

7.      Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

8.      Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

9.        Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy,  przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a)      określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad, Wójt  może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b)      emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

      c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

       d) ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek i kredytów krótkoterminowych      zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym ,

      e) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f)        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)      określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta ,

h)      tworzenia, reorganizacji i likwidacji  przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek  organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i)        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

10.  Określenie wysokości sumy ,  do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

11.  Podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań , o których mowa w art.8 ust.2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym.

12.  Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania  z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

 12a.Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

13.  Podejmowanie uchwał w sprawach ; herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

14.  Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.

14a.Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

15.  Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami  do kompetencji  Rady Gminy.

§ 12.

1.      Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji  w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2.      Na pierwszej Sesji Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględną  większością głosów  w obecności  co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

3.      Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek  co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy w trybie  określonym w § 12 pkt. 2.

§ 13

Sekretarza Gminy , Skarbnika ( głównego księgowego), innego niż Wójt Kierownika USC i Jego Zastępcę  powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 14

1.      Rada  Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ liczby członków Rady Gminy

Przewodniczący zobowiązany jest zwołać Sesję Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

3.  O sesji Rady Gminy zawiadamia się radnych nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, wysyłając zawiadomienia zawierające podstawowe dane organizacyjne tj.: miejsce , dzień i godzinę posiedzenia, proponowany porządek obrad a także projekty uchwał, bądź inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

Wymogi powyższe nie obowiązują w przypadku zwołania nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

W takim przypadku o terminie i porządku obrad radni informowani są w dostępny sposób.

4.      Szczegółową  listę zaproszonych na sesję gości, ustala każdorazowo Wójt Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.

5.      Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej poprzez zawiadomienie sołtysów , którzy poinformują mieszkańców swoich sołectw oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Rady Gminy co najmniej na 3 dni przed sesją.

§ 15.

1.      Sesje Rady Gminy są jawne.

2.      Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3.      W przypadku, jeżeli liczba publiczności mogłaby utrudniać prowadzenie obrad, Przewodniczący zezwala na przebywanie na sali posiedzeń, jedynie wybranych przez publiczność delegatów.

4.      Osobom spośród publiczności nie przysługuje prawo zabierania głosu w czasie obrad, z wyjątkiem punktów porządku obrad : „ Interpelacje i zapytania” oraz          „ Sprawy różne”.

§ 16

Przewodniczący Rady Gminy :

1.      Zwołuje sesje Rady Gminy.

2.      Przygotowuje porządek obrad sesji w porozumieniu z Wójtem.

3.      Zleca terminowe dostarczenie radnym projektów uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.

4.      Wystosowuje zaproszenia dla osób mających uczestniczyć w sesji.

5.      Wykonuje inne zadania określone w Statucie.

§ 17

Przewodniczący  Rady Gminy  reprezentuje Radę na zewnątrz.

§ 18

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w biurze Rady.

Dzień i godziny dyżurów podane są do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 19

1.      Przewodniczący Rady Gminy przewodniczy oraz kieruje obradami sesji.

2.      Przewodniczący Rady Gminy w szczególności :

a)      zbiera  propozycje zmian porządku obrad, poddaje je pod głosowanie,

b)      czuwa nad zaplanowanym przebiegiem posiedzenia Rady,

c)      określa limity czasu na wypowiedzi i pilnuje ich przestrzegania,

d)      udziela głosu w /g kolejności zgłoszenia się mówców z tym, że w sprawach formalnych udziela głosu poza kolejnością,

e)      zarządza zamknięcie listy mówców oraz przerwanie dyskusji,

f)        wydobywa z wypowiedzi dyskutantów zawarte w nich wnioski i poddaje pod głosowanie, jeżeli taka była intencja mówców,

g)      dba o takie formułowanie wniosków przez radnych, aby cechowała je jawność, by umożliwić w ten sposób prawidłowe sporządzenie protokołów,

h)      wydaje bieżące zarządzenia porządkowe.

3.      Przewodniczący Rady utrzymuje porządek podczas obrad, w tym też celu może :

a)      zwrócić uwagę mówcy, lub wezwać go ( do rzeczy) jeżeli mówca odbiega od tematu, niewłaściwie  zachowuje się  lub wyraża,

b)      odebrać głos, po bezskutecznym zwracaniu uwagi, bądź po wezwaniu mówcy

      ( do rzeczy),

c)      wykluczyć z posiedzenia z żądaniem opuszczenia sali obrad, przy rażącym naruszeniu porządku obrad,

d)      odebrać bez uprzedzenia głos temu, który prosi o głos, stawia wniosek lub odzywa się po  przystąpieniu do głosowania,

e)      zwrócić się do zebranych, bądź do Policji o wyprowadzenie uczestnika posiedzenia, który nie reaguje na jego wezwanie lub swoim zachowaniem zakłóca tok obrad.

§ 20

Wiceprzewodniczący wykonuje funkcję Przewodniczącego w zakresie przez niego określonym i zastępuje  Przewodniczącego, gdy ten nie może pełnić swoich zadań osobiście.

§ 21

1.      Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący mogą być odwołani przez Radę Gminy przed upływem kadencji, jeżeli ich działalność  jest sprzeczna z prawem lub uchwałami Rady Gminy.

2.      Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w § 12 pkt. 2.

3.      W przypadku odwołania, Rada niezwłocznie przeprowadza wybory .

§ 22

W czasie trwania obrad , Przewodniczący Rady i Jego Zastępcy zajmują miejsca przy stole prezydialnym.

Zastępcy pomagają w prowadzeniu obrad.

§ 23

1.      Na każdym posiedzeniu sesji, Rada Gminy ustala i zatwierdza porządek obrad, oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2.      W porządku obrad , zwyczajnej sesji, winna znajdować się informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.

3.      Informację składa Wójt, lub upoważniona przez Wójta osoba , a sprawozdanie Komisji – Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.

§ 24

1.      Porządek obrad winien zawierać punkt „ Interpelacje i zapytania” ( na początku obrad) oraz „ Sprawy różne” ( na końcu obrad).

2.      Każdy radny w tym punkcie porządku obrad ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień, we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady Gminy , Przewodniczący Komisji, Wójt,  lub wyznaczony pracownik.

3.      W przypadku nie możności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienia winny być udzielone na piśmie, w terminie 2 tygodni.

4.      Radny może wnosić, aby odpowiedź była  przedmiotem obrad Rady Gminy.

§ 25

1.      Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji, Rada  Gminy rozstrzyga w formie uchwał i wniosków.

2.      W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady Gminy.

3.      Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

4.      W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 26

1.      Głosowanie jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się głosy oddane „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

2.      Głosowanie tajne, stosuje się w przypadku :

Ø      wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

3.      Rada Gminy może ustalić przeprowadzenie głosowania tajnego w innych sprawach.

4.      Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Gminy, ustalonych każdorazowo dla danego głosowania.

Za ważne głosy uznaje się karty na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.  Karty całkowicie przekreślone, karty bez skreśleń – uznaje się za nieważne.

§ 27

Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.

Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród  radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 28

1.      Zwykła większość głosów jest to więcej głosów „za” od głosów „przeciw”.

2.      Bezwzględna większość głosów jest to więcej głosów „za” od połowy ogólnej liczby oddanych głosów.

3.      Kwalifikowana większość głosów jest to więcej głosów „za” od wymaganej części oddanych głosów, więcej niż połowa.

§ 29

W sprawach o szczególnie istotnym znaczeniu, może być przeprowadzone głosowanie imienne.

Decyzję w sprawie przeprowadzenia głosowania imiennego podejmuje Przewodniczący,  na wniosek Rady Gminy.

§ 30

Wynik głosowania jest odnotowany w protokole obrad.

§ 31

1.      Uchwała Rady Gminy powinna zawierać :

a)      numer , datę i tytuł,

b)      podstawę prawną,

c)      motywy lub cel podjęcia uchwały,

d)      przedmiot sprawy,

e)      określenie organów zobowiązanych do wykonania uchwały, sprawujących nadzór nad jej wykonaniem,

f)        termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

g)      sposób ogłoszenia uchwały,

h)      uzasadnienie ( w miarę potrzeby).

2.      Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady Gminy , a w czasie Jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3.      Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do rejestru uchwał Rady Gminy, przechowywanego w biurze Rady, w obecności pracownika biura, bez możliwości kopiowania uchwał – z zastrzeżeniem art.11b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 32

1.      Z inicjatywą podjęcia uchwały ( inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować : Wójt , Komisje i radni w liczbie co najmniej  ¼ składu Rady Gminy.

2.      Projekty uchwał Rady Gminy, przed ich podjęciem, powinny być wstępnie rozpatrzone przez Komisje Rady Gminy.

3.      Jeżeli inicjatywa podjęcia uchwały, lub konkretny projekt uchwały zostały zgłoszone w czasie obrad  Rady Gminy, Rada może przystąpić do ich uchwalenia niezwłocznie, bądź skierować do uprzedniego rozpatrzenia przez właściwą Komisję.

§ 33

1.      Z każdego posiedzenia Rady Gminy sporządza się protokół, który powinien zawierać :

a)      numer, datę i miejsce posiedzenia,

b)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c)      zatwierdzony porządek obrad, przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst ogłoszonych i uchwalonych wniosków,

d)      numery podjętych uchwał,

e)      stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, jeśli jest taka możliwość,

f)        czas trwania posiedzenia,

g)      podpis Przewodniczącego i protokolanta.

2.      Protokoły  noszą numer sesji ( cyfra rzymska) zaś uchwały oznacza się cyframi arabskimi w kolejności ich podjęcia, podając dalej cyfrę sesji i rok podjęcia ( np. : uchwała Nr 49/XI/90) .

3.      Nowa numeracja zaczyna się od początku Kadencji.

4.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz zaproszonych gości, teksty podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz merytoryczne materiały.

§ 34

1.      Odpis protokołu z sesji winien być do 7 dnia po odbyciu posiedzenia przesłany do Wójta .

2.      Wyciąg z protokołu sesji Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3.      Protokoły przechowuje biuro Rady Gminy.

4.      Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wstępu na sesje Rady Gminy oraz prawo wglądu do protokołów z sesji Rady Gminy, w biurze Rady Gminy, w obecności pracownika biura, bez możliwości kopiowania protokołów – z zastrzeżeniem art.11b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Udział w sesji Rady Gminy i prawo wglądu do protokołów dotyczy wyłącznie zadań publicznych.

 5.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu na sesji bieżącej.

§ 35

1.      Rada Gminy może powołać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2.      W skład Komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji.

3.      Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch Komisji stałych.

4.      Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§ 36

1.      Do zadań Komisji stałych należy :

a)      występowanie  z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

b)      rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę Gminy, Wójta oraz członków Komisji w zakresie kompetencji,

c)      sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Gminy,

d)      przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy z działalności  Rady Gminy, przedsiębiorstw i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji Komisji.

2.      Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała Rady Gminy o ich powołaniu.

3.      Rada  Gminy nie może przekazywać Komisjom prawa decydowania i wydawania aktów prawnych w imieniu Rady.

4.      Posiedzenia Komisji Rady Gminy dotyczące realizacji zadań publicznych są jawne.

5.      Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wstępu na posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz wglądu do protokołów z posiedzeń Komisji Rady, w biurze Rady Gminy, w obecności pracownika biura, bez możliwości kopiowania protokołów – z zastrzeżeniem art.11b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 37

Komisje stałe powołuje Rada w terminie jednego miesiąca od sesji inauguracyjnej.

§ 38

1.      Rada Gminy kontroluje działalność Wójta  oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję o których mowa w art. 19 ust. 1 ( ustawy o samorządzie gminnym). W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy.

3.      Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Wójtowi.

4.      Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

5.      Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę Gminy.

6.      Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Radę Gminy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 39

1.      Przewodniczących  Komisji wybiera  Rada  Gminy spośród radnych. Rada może upoważnić Komisję do wyboru Przewodniczącego Komisji, w takim przypadku, pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy.

2.      Zastępcę  Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja ze swojego grona.

§ 40

1.      Kandydatów na członków Komisji spoza Rady Gminy mogą zgłaszać do Przewodniczącego danej Komisji, partie i organizacje polityczne, reprezentowane w Radzie, organizacje społeczne oraz  radni najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji, na której mają być ustalone składy Komisji.

2.      Przewodniczący Komisji  przedstawiają Radzie Gminy zgłoszone kandydatury z opinią o przydatności do pracy w Komisji.

3.      Rada Gminy dla każdej Komisji oddzielnie ustala ilość członków spoza Rady oraz dokonuje ich wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.

4.      Członkowie Komisji nie będący radnymi, mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gminy bez prawa głosowania.

§ 41

1.      Przewodniczący Komisji :

a)      zwołuje posiedzenia Komisji i ustala porządek obrad,

b)      przedstawia Radzie Gminy plan pracy Komisji na początku roku kalendarzowego,

c)      przedstawia Radzie Gminy okresowe sprawozdania z pracy Komisji przynajmniej raz na kwartał,

d)      przedstawia Radzie Gminy propozycje odnośnie zmian składu Komisji.

Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony w biurze Rady Gminy najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, na którym ma być rozpatrywany.

§ 42

1.      Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.

2.      Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 43

Wykaz Komisji stałych Rady Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

 

CZĘŚĆ  IV

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO

 

§ 44

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia organom gminy do rozpatrzenia.

§ 45

1.      Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej  dla funkcjonariuszy publicznych.

2.      Rozwiązanie z radnym stosunku pracy, wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3.      Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu udziału w pracach organów  Rady Gminy.

4.      Za udział w pracach Rady Gminy oraz w posiedzeniach Komisji na zasadach społecznych radnemu ( członkowi Komisji spoza Rady) przysługuje zwrot kosztów podróży i diet w/g  zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

5.      Należności o których mowa w ust. 4 przysługujące Przewodniczącemu Rady Gminy mogą być zryczałtowane uchwałą Rady na wniosek właściwej Komisji.

§ 46

1.      Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radny składa ślubowanie następującej treści    Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców „ .

2.      Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu Roty, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo  „ ślubuję „.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg”.

3.      Radni nie obecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4.      Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 47

Radny jest  obowiązany brać udział  w pracach Rady Gminy i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 48

1.      Z radnymi nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w której radny uzyskał mandat.

2.      Przepis ust. 1 dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.

3.      Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w punkcie 1 i 2

      jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

§ 49

1.      Osoba wybrana  na radnego nie może  wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika jednostki organizacyjnej tej Gminy lub jego zastępcy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie   7 dni  od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2.      Radny o którym mowa w ust.  1 otrzymuje urlop bezpłatny na okres  sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

3.      Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego  urlopu.

4.      W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika  lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin o którym mowa w ust. 1 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

5.      Nie złożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w pkt. 1 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

6.      Przepisy pkt. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu Rady w drodze uchwały Rady Gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin.

§ 50

Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio Urząd Gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu jakie radny otrzymywałby  , gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny.

Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 51

Prawa  i obowiązki radnego w zakresie jego sytuacji majątkowej i prowadzonej działalności  gospodarczej regulują przepisy ustawy o samorządzie gminnym .

§ 52

1.      Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek :

a)      śmierci,

b)      pisemnego zrzeczenia się mandatu,

c)      utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

d)      prawomocnego skazującego wyroku Sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

e)      odmowy złożenia ślubowania.

2.      Wygaśnięcie mandatu radnych następuje również stosownie do postanowień ustawy o samorządzie  gminnym, w przypadku odwołania Rady Gminy, w drodze referendum lub rozwiązania  Rady uchwałą Sejmu.

3.      Wygaśnięcie mandatu  radnego w przypadkach określonych w pkt. 1 od p.pkt. a do     p.pkt. e  stwierdza Rada Gminy.

§ 53

1.      W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, przeprowadza się w  jego okręgu wyborczym w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę Gminy wygaśnięcia mandatu wybory uzupełniające chyba, że do zakończenia kadencji Rady Gminy zostało mniej niż 6 miesięcy.

2.      Wybory uzupełniające odbywają się w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin.

§ 54

1.      Radni w swojej działalności posługują się legitymacją radnego.

2.      Legitymację w / g wzoru ustalonego przez Radę Gminy, wydaje biuro Rady a podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.

§ 55

Obsługę techniczną prac Rady Gminy prowadzi biuro Rady.

§ 56

W szczególności biuro Rady Gminy :

1.      na polecenie Przewodniczącego Rady Gminy prowadzi korespondencję i odpowiada za jej terminowe wysłanie ( zaproszenia na sesje, Komisje Rady Gminy),

2.      odpowiada za terminowe wysłanie materiałów na sesje i posiedzenia Komisji Rady,

3.      przyjmuje w godzinach urzędowania wszelkie wnioski i postulaty do radnych i przekazuje je Przewodniczącemu Rady Gminy lub poszczególnym Komisjom,

4.      prowadzi i udostępnia do wglądu protokoły z obrad Rady Gminy i posiedzeń Komisji,

5.      przechowuje archiwum Rady Gminy,

6.      protokołuje posiedzenia Rady Gminy i Komisji.

7.      skład biura Rady Gminy ustala Rada.

 

CZĘŚĆ   V

 

ORGANY WYKONAWCZE  I  ZARZĄDZAJĄCE GMINY

 

§ 57

1.      Organem  wykonawczym gminy jest Wójt.

2.      Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

3.      Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

§ 58

1.   Funkcji Wójta oraz Jego Zastępcy nie można łączyć z :

a)      funkcją Wójta lub Jego Zastępcy w innej gminie,

b)      członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Wójtem lub Zastępcą Wójta,

c)      zatrudnieniem w administracji rządowej,

d)      mandatem posła lub senatora.

2.   Do Wójta i Jego Zastępcy stosuje się odpowiednio przepis art.24e ust.1 ustawy o      samorządzie gminnym.

§ 59

1.      Uchwała Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium, Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.

2.      Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.

3.      Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust.1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.

4.      Przed podjęciem uchwały, o której mowa w pkt.3 , Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nie udzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.

5.      Uchwałę, o której mowa w pkt. 3 Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 60

1.      Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nie udzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust.1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3.      Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku , o którym mowa w pkt. 1.

4.      Uchwałę, o której mowa w pkt.3 Rada Gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 61

Jeżeli zgłoszony w trybie art.28b ustawy o samorządzie gminnym – wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 62

1.      W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2.      Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Wójta.

§ 63

1.      Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Jego Zastępcy.

2.      W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji Jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

3.      Po upływie kadencji Wójta, pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

4.      Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

§ 64

Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści :

„ Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 65

1.      Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2.      Do zadań Wójta należy :

a)      przygotowanie wszelkich spraw o których stanowi Rada, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, w tym zwłaszcza projektu budżetu,

b)      określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

c)      ustalenie planu wykonywania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach budżetu, kierunkach polityki społeczno – gospodarczej gminy  i wykorzystaniu środków budżetowych,

d)      zarządzanie majątkiem  a zwłaszcza :

Ø      zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę Gminy,

Ø       zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę Gminy na dany rok budżetowy,

e)      zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,

f)        dysponowanie rezerwą budżetową,

g)      gospodarowanie mieniem komunalnym,

h)      wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

i)        decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego, oraz ustalenie warunków ugody w sprawach  prywatno - prawnych,

j)        przygotowanie przetargów publicznych ogłoszonych przez Gminę,

k)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

l)        udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz zgody na czynności przekraczające zakres tych pełnomocnictw,

m)    określenie spraw Gminy, które Wójt może powierzyć do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy,

n)      reprezentowanie gminy na zewnątrz,

o)      wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej,

p)      przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

r)   podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów publicznych np. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje  pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

s)       wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.

3.      W realizacji zadań własnych Gminy, Wójt  podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 66

Wójt  wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

§ 67

Wójt może upoważnić Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do podpisania w Jego imieniu decyzji administracyjnych, korespondencji i dokumentów urzędowych.

§ 68

1.      Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone Mu  przez Wójta w zakresie przez Niego ustalonym.

§ 69

Wójt i Sekretarz Gminy  pełnią funkcję za wynagrodzeniem.

§ 70

Obsługę Rady Gminy sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy, podlegający bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 71

Wójt wykonuje następujące czynności wobec pracowników  :

1.      Dokonuje zatrudnienia i zwolnienia pracowników w ramach stosunku pracy na podstawie :

Ø      powołania  ( Sekretarz i Skarbnik),

Ø      mianowania (Kierownicy Referatów i osoby wskazane przez Wójta, po uzyskaniu pozytywnej oceny).

Ø      umowy o pracę  ( pozostali pracownicy ).

2.      Wykonuje czynności wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Rozpatruje  odwołania od nałożonych na pracowników samorządowych kar w postaci upomnień.

4.      Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji.

a)      komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez Radę Gminy spośród pracowników samorządowych z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowę o pracę,

b)      komisja II instancji składa się z członków wybranych przez Radę Gminy spośród radnych.

5.      Rzecznika  dyscyplinarnego wyznacza Wójt.

6.      Może zawiesić pracownika samorządowego – mianowanego w pełnieniu obowiązków pracowniczych na czas nie przekraczający 3 m-ce, jeżeli przeciw takiemu pracownikowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

§ 72

1.      Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada  Wójt.

2.      Obsługę rachunków bankowych Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę Gminy.

 

CZĘŚĆ  VI

 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY

 

§ 73

1.      Tworzenie , reorganizacja i likwidacja jednostek organizacyjnych Gminy następuje na podstawie uchwały Rady.

2.      Działalność jednostek organizacyjnych finansowania  jest z budżetu Gminy.

3.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadający osobowości prawnej – działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta .

4.      Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

§ 74

1.      Rada Gminy uchwala statuty i regulaminy jednostek organizacyjnych.

2.      Zadania Rady Gminy wobec oświaty wynikające z ustawy o systemie oświaty określa załącznik  Nr. 3 do niniejszego Statutu.

3.      Relacje między Gminą a przedsiębiorstwami i innymi komunalnymi osobami prawnymi określają statuty tych jednostek.

 

CZĘŚĆ  VII

 

PODZIAŁ  TERYTORIALNY  GMINY

 

§  75

1.      Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze – sołectwa.

2.      Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3.      Szczegółowy tryb i zasady prowadzenia konsultacji określa Rada Gminy.

4.      Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu sołectw uwzględnia się przede wszystkim uwarunkowania  przestrzenne, istniejące więzi między mieszkańcami uwarunkowania gospodarcze oraz wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 2.

5.      Budżet Gminy nie wyodrębnia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych,

6.      Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych (sołectw) prowadzona jest w ramach budżetu Gminy,

7.      Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy, rady sołeckie mogą składać wnioski w terminie do 15  września o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy. W przypadku przyjęcia do realizacji określonych zadań, stają się one zadaniami budżetu Gminy i są sklasyfikowane szczegółowo w odpowiedniej podziałce budżetowej.

§ 76

1.      Granice sołectw nanosi się na mapę Gminy.

2.      Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Gminy odrębnym Statutem.

§ 77

1.      Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w Statucie.

2.      Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostki pomocnicze w zakresie przysługującego jej mienia.

3.      Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

4.      Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane dalej mieniem gminnym pozostają nienaruszone.

 

CZĘŚĆ  VIII

 

MIENIE   KOMUNALNE

 

§ 78

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do jej gminy i jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych , w tym przedsiębiorstw.

§ 79

Nabycie mienia komunalnego następuje :

1.      na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym,

2.      przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art. 4 ustawy o samorządzie gminnym, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

3.      w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów , w drodze rozporządzenia,

4.      w wyniku własnej działalności gospodarczej,

5.      przez inne czynności prawne,

6.      w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 80

Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

§ 81

1.      Oświadczenie  woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie Jego upoważnienia  Zastępca Wójta samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2.      Jeżeli czynność prawna może  spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3.      Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

CZĘŚĆ  IX

 

GMINNA  GOSPODARKA  FINANSOWA

 

§ 82

1.      Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy zwanego dalej budżetem.

2.      Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy.

3.      Statut Gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.

§ 83

1.      Projekt budżetu przygotowuje Wójt, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki  Rady Gminy.

2.      Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniem Wójt przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do RIO, celem zaopiniowania.

3.      Budżet jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 84

1.      Procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy.

2.      Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy jednak nie później niż do 31marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

3.      W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie o którym mowa w pkt. 2. RIO ustala budżet Gminy najpóźniej do końca kwietnia roku budżetowego.

      Do dnia ustalenia budżetu przez RIO podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

§ 85

Dochodami Gminy są :

1.      podatki , opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,

2.      dochody z majątku Gminy,

3.      subwencja ogólna z Budżetu Państwa,

4.      dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,

5.      wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

6.      spadki, zapisy i darowizny,

7.      inne dochody.

§ 86

1.      W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeśli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

2.      Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania zostaną pokryte.

3.      Uchwały o których mowa w pkt. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy  ustawowego składu  Rady Gminy.

§ 87

1.      Wydatki budżetowe nie mogą przekraczać dochodów.

2.      Wydatki realizowane są w miarę wpływu dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę Gminy.

§ 88

1.      Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2.      Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

3.      Wójt  informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 89

1.      Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

2.      Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

 

CZĘŚĆ    X

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

 

§ 90

1.      Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy .

2.      Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :

a)      wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

b)      organizacji urzędu oraz instytucji gminnych,

c)      zasad zarządu mieniem gminy,

d)      zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3.      W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydać przepisy porządkowe, jeżeli to jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4.      Przepisy porządkowe , o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 91

1.      Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.

2.      W przypadku nie cierpiącym  zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie Zarządzenia.

3.      Zarządzenie o którym mowa w pkt. 2 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

4.      W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia, Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

§ 92

1.      Akty prawa miejscowego ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego chyba , że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

3.      Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

 

CZĘŚĆ  XI

 

ZASADY  I  TRYB  PRZEPROWADZANIA REFERENDUM LOKALNEGO

 

§ 93

1.      W referendum mieszkańcy jednostki samorządu gminnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki.

2.      Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie ważnej dla Gminy. Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu gminnego lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

3.      Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach , z zachowaniem zasad i warunków wynikających z ustaw, a w szczególności :

a)      samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,

b)      odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji.

c)      odwołania Wójta Gminy.

§ 94

Koszty związane z przeprowadzeniem referendum pokrywa się z budżetu Gminy.

§ 95

Szczegółowe  zasady i tryb przeprowadzenia referendum reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym ( Dz.U.Nr.88 poz.985 z późniejszymi zmianami).

 

CZĘŚĆ  XII

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 96

1.      Uchwalenie i zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Gminy podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2.      Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

§ 97

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź.zm.), ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 z póź. zm.) oraz z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych   (tekst jednolity : Dz.U.Nr.142  z 2001 r.  poz. 1593 z póź. zm. ).

§ 98

Niniejszy Statut wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Gminy.

 

 

Załącznik Nr 1

 

Do Statutu Gminy Staroźreby

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W STAROŹREBACH

 

§ 1.

Komisja  rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 2.

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.

§ 4.

Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

Komisja podejmuje kontrole na :

1.      zlecenie Rady Gminy,

2.      na wniosek Wójta,

§ 5.

1.      Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia  Radzie do zatwierdzenia na początku każdego roku kalendarzowego.

2.      Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

3.      Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 6.

1.      Do kierowania pracą Komisji, Rada Gminy wybiera Przewodniczącego, a Jego Zastępcę wybierają członkowie Komisji.

2.      Przewodniczący Komisji wybierany jest spośród członków będących radnymi.

3.      Przewodniczący Komisji :

Ø      organizuje pracę Komisji,

Ø      zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,

Ø      składa Radzie  sprawozdania z działalności Komisji.

§ 7.

Członkowie Komisji zobowiązani są do :

1.      przestrzegania Regulaminu Komisji,

2.      aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji,

3.      zachowania tajemnicy służbowej.

§ 8.

1.      Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać Komisję na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków Komisji.

3.      W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami Komisji, zaproszone na posiedzenie.

4.      Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego.

5.      Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu  Komisji.

6.      Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

7.      Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.

§ 9.

1.      Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.

2.      Komisja składa pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

§ 10.

Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady Gminy.

§ 11.

1.      Podstawową formą działania Komisji są kontrole.

2.      Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

3.      Komisja bada pod względem legalności , gospodarności, celowości, rzetelności działalność  gospodarczą , finansową i organizacyjno – administracyjną kontrolowanych jednostek a w szczególności realizację uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta , określających podstawowe kierunki społeczno – gospodarczej działalności gminy.

§ 12.

Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta ( Kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na dwa dni przed terminem kontroli.

§ 13

1.      Komisja działa na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Przewodniczącego Rady.

2.      W upoważnieniu winny być wyszczególnione :

Ø      termin,

Ø      przedmiot,

Ø      zakres przeprowadzonej kontroli.

§ 14.

Komisja  upoważniona  jest do :

1.      wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej ,

2.      wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce , związanych z jej działalnością,

3.      zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4.      powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,

5.      żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

6.      przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 15.

1.      Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków  i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2.      Podczas dokonywania czynności kontrolnych  Komisja  jest zobowiązana do przestrzegania :

Ø      przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

Ø      przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę  państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolnej.

3.      Działalność Komisji  nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej  porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 16.

Zadaniem  Komisji  jest :

Ø      rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,

Ø      ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

Ø      wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 17.

1.      Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji oraz Kierownik jednostki kontrolowanej.

2.      W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki , osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3.      Protokół powinien ponadto zawierać :

Ø      nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

Ø      imiona i nazwiska osób kontrolujących,

Ø      określenie zakresu przedmiotu kontroli,

Ø      czas trwania kontroli,

Ø      ewentualne zastrzeżenia  kierownika jednostki kontrolowanej,

Ø      wykaz załączników.

4.      Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi – Przewodniczący Rady Gminy. Trzeci egzemplarz  pozostaje w aktach komisji.

§ 18.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, Komisja występuje z wnioskami do Rady Gminy,  zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

§ 19.

W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń, Komisja przekazuje sprawę Radzie Gminy, która w miarę potrzeby zawiadamia o tym organ ścigania oraz organ nadrzędny jednostki skontrolowanej.

§ 20.

1.      Wyniki swoich działań  Komisja przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać :

Ø      zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

Ø      wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości ,

Ø      jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

§ 21.

Obsługę techniczno – biurową Komisji prowadzi Urząd Gminy.

§ 22.

Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie § 38 Statutu Gminy w Staroźrebach i wchodzi w życie z dniem ustalenia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Do Statutu Gminy Staroźreby

 

 

 

WYKAZ  KOMISJI  STAŁYCH  RADY  GMINY  W  STAROŹREBACH:

 

1.      Komisja  Rewizyjna.

2.      Komisja d / s rolnictwa, handlu i porządku publicznego.

3.      Komisja  d / s budżetu i inwestycji.

4.      Komisja d / s. oświaty, kultury, zdrowia , spraw społecznych i młodzieży.

5.      Komisja Inwentaryzacyjna.

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Do Statutu Gminy Staroźreby

 

Dotyczący zadań Rady Gminy wobec oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty.

 

G M I NA  :

1.      Zakłada, prowadzi, utrzymuje szkoły podstawowe i gimnazja.

Ø      zapewnia tym placówkom  warunki do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania ,

Ø      odpowiada za ich działalność.

2.      Realizuje prawo dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.      Zapewnia dostępność sieci szkolnej, transport i opiekę w czasie dowożenia.

4.      Przekazuje dyrektorom szkół informacje ewidencyjne o dzieciach od 3 – 15 lat.

5.      Wykonuje zalecenia Kuratorium wynikające z nadzoru pedagogicznego.

6.      Powołuje i odwołuje dyrektorów szkół samorządowych.

7.      Powołuje komisję konkursową na dyrektora w szkole samorządowej i określa regulamin jej pracy.

8.      Opiniuje w sprawie v-ce dyrektora ( powołuje go dyrektor szkoły).

9.      Podejmuje decyzje w sprawach uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora.

10.  Prowadzi postępowanie wyjaśniające na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora.

11.  Likwiduje szkoły w porozumieniu z Kuratorem.

12.  Tworzy filie szkół za zgodą Kuratora.

13.  Łączy szkoły samorządowe w zespoły, rozwiązuje zespoły.

14.  Nadaje imię szkole.

15.  Zatwierdza roczny arkusz organizacji szkoły.

16.  Ustala dodatki.

17.  Przydziela mieszkania.

18.  Ocenia pracę dyrektorów ( w porozumieniu z Kuratorem).

19.  Występuje z urzędu w obronie nauczycieli.

 
informacje udostępnił:URZĄD GMINY STAROŻREBY
data udostępnienia: 2004-02-16 17:43:42
ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2004-02-23 18:36:04 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205182